Inwestycyjne ubezpieczenie na życie

Inwestycyjne ubezpieczenie na życie to połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie z możliwością osiągnięcia zysku tzw. bonusa uzależnionego od zachowania danego wskaźnika rynkowego.

W ramach ochrony ubezpieczeniowej wypłacana jest:

 • suma ubezpieczenia na dożycie w przypadku dożycia Ubezpieczonego do końca trwania okresu ochrony,
 • suma ubezpieczenia na życie w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony.

Wysokość bonusa oraz warunki jego otrzymania są określone w Opisie produktu określającym warunki dla każdej subskrypcji („Opis produktu”). Wypłata bonusa uzależniona jest od zachowania określonych wskaźników rynkowych.

Wskaźnikiem, zwanym też instrumentem bazowym, może być m.in.: kurs walutowy, indeks giełdowy, surowiec, koszyk surowców, cena akcji, koszyk akcji i inne.

Inwestycyjne ubezpieczenie na życie oferowane jest w subskrypcjach. Szczegółowe warunki każdego produktu są opisane w Opisie produktu, a zasady ubezpieczenia w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Inwestycyjnego Ubezpieczenia na Życie (OWU) (kod warunków: SCIJ30). OWU oraz Opis subskrypcji są dostępne w Oddziale.

Zalety:

 • gwarancja zwrotu określonego w Opisie produktu poziomu wpłaconej składki przez Ubezpieczyciela na koniec okresu ochrony, przy czym poziom ten może być niższy niż 100% składki,
 • ochrona ubezpieczeniowa na życie i dożycie,
 • niska minimalna składka 5 000 PLN,
 • możliwość wskazania uposażonych (osób uprawnionych do świadczenia ubezpieczeniowego) na wypadek śmierci Ubezpieczonego,
 • minimum formalności oraz brak wymogu badań lekarskich przy zawarciu Umowy ubezpieczenia,
 • brak ryzyka walutowego – produkt denominowany w PLN.

Warto wiedzieć:

 • Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie nie jest gwarantowane przez Skarb Państwa ani jakiekolwiek instytucje rządowe,
 • Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz z możliwością utraty części wpłaconej składki,
 • Środki wpłacone tytułem składki, w ramach Indywidualnego Inwestycyjnego ubezpieczenia na życie, nie stanowią depozytu bankowego ani nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, nie są one również zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. lub jakikolwiek inny podmiot zależny lub stowarzyszony z Citigroup Inc.,
 • W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia przez Ubezpieczającego Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel nalicza Opłatę likwidacyjną zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów.
 

Ważne informacje

Bank Handlowy w Warszawie S.A. pełni rolę Agenta ubezpieczeniowego PZU Życie S.A. i jest zarejestrowany w rejestrze agentów ubezpieczeniowych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11120807/A. Informacje o wpisie Banku do rejestru agentów Klient może sprawdzić poprzez złożenie wniosku do KNF. Bank Handlowy w Warszawie S.A. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie, ani nie udziela porad inwestycyjnych ani rekomendacji w związku z przystąpieniem do Indywidualnego inwestycyjnego Ubezpieczenia na życie, co oznacza że udzielone informacje nie mają charakteru doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji.
Ochrony ubezpieczeniowej udziela PZU Życie SA z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Wypłata świadczenia z tytułu Umowy ubezpieczenia jest gwarantowana przez PZU Życie SA. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela może zostać wyłączona w przypadku zaistnienia zdarzeń wyszczególnionych w Ogolnych Warunkach Ubezpieczenia (§ 19 OWU), np. w przypadku samobojstwa Ubezpieczającego popełnionego w okresie dwóch lat od zawarcia umowy (w takim przypadku Ubezpieczyciel wypłaci wartość wykupu całkowitego).

Informacje o ryzyku

Świadczenia ubezpieczeniowe gwarantowane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z poźn. zm.). W przypadku, gdy PZU Życie SA nie wywiąże się z Umowy z powodu upadłości, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi roszczenia osób uprawnionych z umowy ubezpieczenia, w wysokości 50% wierzytelności, jednak do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR (Art. 98 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym) według średniego kursu, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej.

Środki wpłacone tytułem składki, w ramach Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie, nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Ponadto Środki wpłacone tytułem składki, w ramach Indywidualnego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie, nie stanowią depozytu bankowego, nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek instytucje rządowe. Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym oraz z możliwością utraty części wpłaconej składki. Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia przez Ubezpieczającego Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel nalicza Opłatę likwidacyjną zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów.

Odstąpienie/wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia

Ubezpieczający może odstąpić od Umowy Ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Ubezpieczenia. W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia przez Ubezpieczającego Umowy Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel nalicza Opłatę likwidacyjną zgodnie z Tabelą Opłat i Limitów.

Dodatkowe informacje

Indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie jest dostępne dla osób posiadających Konto Osobiste Citibank, NIEposiadających obywatelstwa Stanów Zjednoczonych, Zielonej Karty ani prawa stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych.

Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym stosuje zasady określone w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym” wydanej przez Związek Banków Polskich.