Citigold. Konto najwyższej klasy.
 • Citigold
 • Są dobrzy, są lepsi
  i jest Citigold
ZAMÓW ROZMOWĘ >>

 


 


Konto najwyższej klasy

Konto Citigold to propozycja dla Klientów poszukujących dedykowanej obsługi na najwyższym poziomie. Klienci z miesięcznym saldem na dowolnych rachunkach w banku minimum 300 000 zł zyskują dostęp do wyjątkowej oferty produktów.

 

Konto Osobiste bez opłaty za prowadzenie

Citigold to prestiżowe konto, w którym prawie wszystkie transakcje (w tym przelewy krajowe i międzynarodowe, wypłaty z bankomatów oraz zlecenia stałe i polecenia zapłaty), realizowane są bezpłatnie online, w oddziale oraz przez CitiPhone.

ZAMÓW ROZMOWĘ >>

 

Prawdziwie priorytetowa obsługa

Klienci Citigold korzystają z dedykowanego serwisu telefonicznego CitiPhone Gold, priorytetowej obsługi w oddziałach, w tym możliwość skorzystania ze specjalnie zarezerwowanych miejsc parkingowych w wybranych lokalizacjach.

ZAMÓW ROZMOWĘ >>

 

Wyjątkowe rozwiązania Walutowe

Klientom Citigold oferujemy innowacyjne rozwiązania walutowe, w tym wymianę walut z poziomem kursów porównywalnym do kantorów internetowych oraz Inwestycje Dwuwalutowe dostępne przez serwis internetowy Citibank Online.

W każdym oddziale Citigold do dyspozycji Klientów pozostaje Ekspert ds. Rynków Finansowych.

ZAMÓW ROZMOWĘ >>

 

Bezpłatna Usługa Doradztwa Inwestycyjnego

Doradztwo Inwestycyjne to usługa, która obejmuje budowanie portfela inwestycyjnego poprzez wskazanie funduszy inwestycyjnych dostosowanych do:

 • potrzeb finansowych Klienta,
 • akceptacji ryzyka,
 • horyzontu inwestycyjnego,
 • waluty rekomendacji z uwzględnieniem sytuacji rynkowej.
ZAMÓW ROZMOWĘ >>

 

Innowacyjna oferta Produktów Strukturyzowanych

Oferujemy produkty inwestycyjne, które dają możliwość osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu z inwestycji powiązanej z zachowaniem określonych wskaźników rynkowych (np. kursu akcji, wskaźnika giełdowego, kursów walut) przy akceptacji określonego w warunkach inwestycji ryzyka.

ZAMÓW ROZMOWĘ >>

 

Bezpłatny wstęp do Executive Lounge

Klienci Citigold posiadający kartę Korzyści i Przywileje mogą dwa razy w miesiącu skorzystać bezpłatnie z ekskluzywnych saloników Executive Lounge na największych lotniskach w Polsce (Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław).

W ramach wspominanego miesięcznego limitu można opcjonalnie skorzystać z jednokrotnego wstępu dla dwóch osób.

ZAMÓW ROZMOWĘ >>

 

Globalne rozwiązania finansowe

Podczas pobytu za granicą Klienci mogą korzystać z wielu rozwiązań globalnych Citi:

 • Płatności bez kosztów przewalutowania
  wystarczy podłączyć kartę debetową do konta w EUR, GBP lub USD (obejmuje również wypłaty z bankomatów zagranicą);
 • Citibank Global Transfers
  bezpłatnie i natychmiastowe przelewy między kontami Citi w Polsce i w innych krajach;
 • Emergency Cash
  wypłata gotówki w oddziałach Citi na świecie, w przypadku utraty karty do konta.
ZAMÓW ROZMOWĘ >>

 

Produkty bankowe na preferencyjnych warunkach

Klientom Citigold oferujemy na preferencyjnych warunkach wybrane produkty bankowe – wyjątkową kartę kredytową, atrakcyjną pożyczkę hipoteczną czy konto firmowe z bezpłatnymi przelewami.

ZAMÓW ROZMOWĘ>>

 

Wypełnij formularz. Oddzwonimy!

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. Pełna treść klauzuli
Zamawiam otrzymanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji o statusie złożonego przeze mnie wniosku. Pełna treść klauzuli

 

Bank świadczy usługę Doradztwa Inwestycyjnego wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi. Usługa Doradztwa Inwestycyjnego świadczona jest przez Bank wyłącznie w ramach jednostek oraz tytułów uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych, w zakresie których Bank świadczy usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia z wyłączeniem Planów Systematycznego Inwestowania i Indywidualnego Konta Emerytalnego). Znajdujące się w ofercie Banku produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny, z wyjątkiem należności z bankowych papierów wartościowych oraz inwestycji dwuwalutowej objętych obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych stosownie do treści Ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy, portfeli inwestycyjnych, indeksów giełdowych, kursów walutowych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Produkty inwestycyjne nie są depozytem, ani zobowiązaniem, ani nie są gwarantowane przez Bank, ani żaden z podmiotów zależnych od lub powiązanych z Citigroup, z wyłączeniem produktów inwestycyjnych, których emitentem lub gwarantem jest Bank albo podmiot zależny od lub powiązany z Citigroup. W przypadku produktów inwestycyjnych ochrona kapitału i/lub gwarancja odsetek, jeśli dotyczy, są zobowiązaniem emitenta produktu inwestycyjnego. Produkty inwestycyjne dostępne są wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank i nie są dostępne dla osób amerykańskich. Inwestycja Dwuwalutowa obarczona jest ryzykiem walutowym, związanym z możliwością wahań kursu jednej waluty w stosunku do drugiej. Istnieje ryzyko wymiany Kwoty Inwestycji na Walutę Alternatywną po kursie gorszym niż kurs rynkowy i możliwość uzyskania kwoty niższej niż Kwota Inwestycji. Bank nie świadczy na rzecz Klientów usług doradztwa prawnego ani podatkowego.