Citi Handlowy - Inwestowanie - Usługi Maklerskie

Otwarcie rachunku inwestycyjnego

W licznych Punktach Przyjmowania Zleceń, zlokalizowanych w naszych oddziałach, dajemy Ci możliwość otwarcia rachunku inwestycyjnego w DMBH i jego obsługi w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych. Do Twojej dyspozycji jest również serwis telefoniczny CitiPhone oraz serwis internetowy DMBH.

Automatyczne zasilanie rachunku

Możesz automatycznie zasilać rachunek inwestycyjny z konta osobistego oraz automatycznie przelewać nadwyżki środków z rachunku inwestycyjnego na konto osobiste. Dzięki temu składasz zlecenia nabycia papierów wartościowych z wykorzystaniem funduszy znajdujących się na koncie osobistym w naszym banku.

Obsługa przez Internet

Rachunkiem inwestycyjnym w DMBH możesz zarządzać przez serwis internetowy e-Promak+, dzięki któremu:

masz dostęp do notowań giełdowych online,
możesz składać zlecenia na GPW i BondSpot oraz śledzić proces ich realizacji,
masz dostęp do informacji o stanie rachunku inwestycyjnego, posiadanych walorach wraz z wyceną, transakcjach giełdowych oraz pełnej historii rachunku,
możesz tworzyć wykresy notowań giełdowych oraz wykonywać zaawansowane analizy techniczne w trybie online.

Citi Handlowy został wpisany do rejestru agentów firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i działa jako agent firmy inwestycyjnej - DMBH.

Citi Handlowy prowadzi działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego decyzją DFL/4040/18/I/11/1/2007/26 z dnia 13 listopada 2007 roku.

Dokumenty

Produkty inwestycyjne nie są depozytem, zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., Dom Maklerski Banku Handlowego w Warszawie S.A., ani żaden z podmiotów zależnych lub powiązanych z Citigroup, z wyłączeniem produktów inwestycyjnych, gdzie emitentem lub gwarantem jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. albo podmiot zależny lub powiązany z Citigroup. W przypadku produktów inwestycyjnych ochrona kapitału i/lub gwarancja odsetek, jeśli dotyczy, są zobowiązaniem emitenta produktu inwestycyjnego.

Produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa (za wyjątkiem obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa), Bankowy Fundusz Gwarancyjny (za wyjątkiem należności z certyfikatów depozytowych objętych obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji), ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe.

Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży produktu inwestycyjnego powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwości zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom klienta i w związku z tym nie uzyskania założonych przez klienta zysków.

Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych zysków z obligacji. W celu poznania głównych ryzyk związanych z inwestowaniem w obligacje, przed złożeniem dyspozycji dotyczącej obligacji (albo kupna/sprzedaży) Klient powinien zapoznać z MIFID Broszurą informacyjną.

Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookie. Brak zgody na instalację plików cookie może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.