Jak najlepiej chronić nasz dom i siebie?

Zabezpiecz swoją nieruchomość z Citi Handlowy.

Zalety

Obrazek przedstawia zrelaksowana kobiete w swoim domu

  Jakie korzyści daje nam ubezpieczenie mieszkania i domu?

 • jesteśmy zabezpieczeni finansowo na wypadek poważnych strat
 • otrzymamy odszkodowanie, które pozwoli nam odbudować to, co utraciliśmy
 • możemy mieszkać bardziej komfortowo, wiedząc że chroni nas ubezpieczenie

Ubezpieczenie chroni naszą nieruchomość na wypadek uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych takich jak np.pożar, zalanie, przepięcia wskutek uderzenia pioruna, silnych wiatrów, by zabezpieczyć się finansowo i zadbać o swój komfort

Obrazek przedstawia domu i ubezpieczenia

Co zyskujesz z ubezpieczeniem:

Ubezpieczenie nieruchomości chroni Cię przed skutkami niespodziewanych zdarzeń. Skorzystaj z bogatego zakresu, który obejmuje szkody powstałe w ubezpieczonej nieruchomości w wyniku:

 • Ognia,
 • Uderzenia pioruna,
 • Eksplozji i Implozji,
 • Upadku statku powietrznego,
 • Uderzenia pojazdu mechanicznego,
 • Silnego wiatru,
 • Powodzi,
 • Akcji ratowniczej związanej ze zdarzeniami objętymi Umową ubezpieczenia,
 • Zalania,
 • Gradu,
 • Lawiny,
 • Śniegu i lodu,
 • Osuwania się ziemi,
 • Zapadania się ziemi,
 • Przepięcia spowodowanego uderzeniem pioruna,
 • Trzęsienia ziemi.

W przypadku szkód spowodowanych działaniem silnego wiatru i gradu umowa ubezpieczenia obejmuje również upadek drzew, masztów, dźwigów, kominów, budynków i innych budowli, a także ich części na przedmiot ubezpieczenia, pod warunkiem, że bezpośrednią przyczyną tego zdarzenia był silny wiatr lub grad.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy a oddzwonimy do Ciebie

Ważne informacje

 • Umowa grupowego ubezpieczenia została zawarta pomiędzy Bankiem jako Ubezpieczającym a Ubezpieczycielem. Kredytobiorcy kredytu mieszkaniowego mogą przystąpić do Umowy grupowego ubezpieczenia dzięki czemu nieruchomość zostanie objęta ochroną ubezpieczeniową. Szczegóły dot. ubezpieczenia tj. m.in. zasady wypłaty świadczeń, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, odstąpienie od ubezpieczenia, zgłaszanie roszczeń i reklamacji znajdują się w Szczególnych warunkach ubezpieczenia mieszkań i budynków mieszkalnych dla kredytobiorców banku, dostępnych w placówkach Citi Handlowy.
 • Jednym z warunków wypłaty kredytu jest przedłożenie w Banku polisy stanowiącej dowód zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie Kredytu oraz zawarcie z Bankiem w formie pisemnej umowy cesji praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości na rzecz Banku wraz z potwierdzeniem cesji praw z polisy przez ubezpieczyciela oraz dowodem uiszczenia składki za ubezpieczenie. W związku z powyższym Klient ponosi koszty ubezpieczenia nieruchomości przez cały okres kredytowania. Klient ma możliwość ubezpieczenia nieruchomości poprzez:
  • przystąpienie do grupowej umowy ubezpieczenia zawartej przez Bank i współpracujący z Bankiem zakład ubezpieczeń lub
  • zawarcie we własnym zakresie z ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia nieruchomości, spełniającej minimalne warunki dotyczące zakresu ochrony ubezpieczeniowej wymaganej przez Bank.
 • Ubezpieczyciel może odmówić spełnienia świadczenia w przypadkach opisanych w Szczególnych warunkach ubezpieczenia mieszkań i budynków mieszkalnych dla kredytobiorców banku, np.: w przypadku gdy szkody powstały w budynkach i lokalach mieszkalnych znajdujących się w stadium budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu, z wyjątkiem sytuacji gdy prowadzona przebudowa, rozbudowa lub remont nie miała wpływu na powstanie lub rozmiar szkody, zalania wodą, jeżeli nastąpiło z powodu złego stanu dachu, rynien, otwartych lub niewłaściwie zabezpieczonych okien, drzwi oraz otworów dachowych lub nieszczelności innych elementów budynku, jeżeli ich zabezpieczenie należało do obowiązków Ubezpieczonego.
 • Bank działa jako Ubezpieczający będący stroną umowy grupowego ubezpieczenia zawartego z Towarzystwem Ubezpieczeń Generali S.A. na rzecz klientów banku przystępujących dobrowolnie do ubezpieczenia mieszkań i budynków mieszkalnych dla kredytobiorców banku. Zakres obowiązków Banku obejmuje informowanie Ubezpieczonych o warunkach ubezpieczenia oraz zasadach przystąpienia do ubezpieczenia, przedstawianie i odbieranie od Ubezpieczonych niezbędnych dokumentów do przystąpienia do ubezpieczenia, zmian w zakresie ubezpieczenia (wystąpienie z Umowy ubezpieczenia), a następnie przekazywanie ich do Ubezpieczyciela oraz wspieranie Ubezpieczonego w procesie likwidacji szkód.
 • Niniejszy materiał nie zawiera kompletu informacji i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego
 • Dokumenty

  Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.