Witaj, wypełnienie wniosku zajmie Ci ok. 5 minut.

  • Przygotuj swój dowód osobisty.

W przypadku wnioskowania o kredyt dodatkowo:

  • Przygotuj swój PIT.
  • Przygotuj rzetelną informację o średniomiesięcznych wpływach na Twoje rachunki firmowe za ostatnie 6 pełnych miesięcy.


    UWAGA!
    W przypadku wstępnej pozytywnej weryfikacji zostaniesz poproszony przez doradcę o przedstawienie dokumentu potwierdzającego wysokość zadeklarowanych średniomiesięcznych wpływów na rachunki firmowe tj. wyciąg lub wyciągi bankowe w formie pdf wygenerowane bezpośrednio z bankowości internetowej za okres 6 pełnych ostatnich zamkniętych miesięcy z rachunku firmowego lub kilku rachunków firmowych.

Dane podstawowe

Podaj numer NIP zgodny z CEIDG.

Podaj Twój numer telefonu np. 111111111. UWAGA! Jeśli jesteś obecnym Klientem Banku podaj numer telefonu zgodny z aktualnymi danymi w Banku. Na wskazany numer będziesz otrzymywać powiadomienia.

Podaj prawidłowy adres email. Na wskazany adres email będziesz otrzymywać powiadomienia i dokumenty. UWAGA! Jeśli jesteś obecnym Klientem Banku podaj email zgodny z aktualnymi danymi w Banku.

Dane Firmy

Upewnij się, iż PKD pod którym działasz widnieje w CEIDG.

Czy firma zajmuje się jedną z poniższych działalności?

Podaj minimum jeden kraj, z którego pochodzi Twój główny dostawca i odbiorca. Możesz wybrać w obu polach wyłącznie Polskę, jeśli posiadasz głównych dostawców/odbiorców z innych krajów niż Polska możesz wskazać maksymalnie po 3 kraje.

Czy firma prowadzi działalność w krajach: Kuba, Iran, Syria, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Krym, lub ma kontrahentów w tych krajach?

Informacje dodatkowe

Produkty, z których planujesz korzystać w Banku
Rodzaj usług, z których planujesz korzystać w Banku

Dane finansowe z działalności gospodarczej za ostatni rok obrotowy w PLN

Dane do limitu kredytowego

Średniomięsięczne wpływy na rachunkach firmowych za ostatnie 6 pełnych miesięcy

UWAGA!
W przypadku wstępnej pozytywnej weryfikacji zostaniesz poproszony o przedstawienie dokumentu potwierdzającego wysokość zadeklarowanych średniomięsięcznych wpływów na rachunkach firmowych za ostatnie 6 miesięcy tj. wyciąg lub wyciągi bankowe w formie pdf wygenerowane bezpośrednio z bankowości internetowej za okres pełnych 6 ostatnich zamkniętych miesięcy z rachunku firmowego lub kilku rachunków firmowych.

Dane Właściciela

Adres zamieszkania

Czy posiadasz wspólne kredyty hipoteczne z małżonkiem?

Czy małżonek osiąga dochody?
Oznacz tak, jeśli małżonek osiąga stałe dochody z tytuły umowy o pracę/zlecenie/dzieło, prowadzonej działalności gospodarczej

Część sumy rat kredytów hipotecznych płacona przez małżonka

%

Wpisz udział sumy wszystkich rat kredytów hipotecznych płaconą przez małżonka

Czy jest Pan/Pani rezydentem podatkowym w Polsce?

Czy jest to Pana/Pani jedyny kraj rezydencji podatkowej?

Czy posiada Pan/Pani obywatelstwo USA?
(również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa niż USA)

Czy jest Pan/Pani rezydentem podatkowym w USA?
(również w przypadku jednoczesnego posiadania rezydencji podatkowej w państwach innych niż USA)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kliknij w "Zobacz treść", zapoznaj się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych i potwierdź zapoznanie się poprzez oznaczenie checkboxu

Zobacz treść

Informacyjna BIK

Kliknij w "Zobacz treść", zapoznaj się z Klauzulą informacyjną BIK i potwierdź zapoznanie się poprzez oznaczenie checkboxu

Zobacz treść

Oświadczenia

Kliknij w "Zobacz treść", zapoznaj się z oświadczeniami i potwierdź ich prawdziwość poprzez oznaczenie checkboxu

Zobacz treść

Marketing Banku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 moich danych osobowych w celu informowania mnie o usługach Banku w przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta lub przestanie obowiązywać. Oświadczam, że poinformowano mnie o możliwości cofnięcia zgody a zgoda jest dobrowolna.

Marketing podmiotów trzecich

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 moich danych osobowych w celu informowania mnie o usługach partnerów Banku, w przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta lub przestanie obowiązywać. Oświadczam, że poinformowano mnie o możliwości cofnięcia zgody a zgoda jest dobrowolna.

Marketing kanałami elektronicznymi

Wyrażam zgodę na przesyłanie i prezentowanie mi przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 informacji handlowych, w tym mających charakter reklamy lub marketingu bezpośredniego, środkami komunikacji elektronicznej (na przykład: system bankowości elektronicznej, sms, e-mail, powiadomienia w aplikacjach). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda jest dobrowolna, mogę ją w każdym czasie wycofać a także decydować o sposobie przesyłania informacji handlowych poprzez kontakt z CitiPhone lub system bankowości elektronicznej.

Marketing drogą telefoniczną

Wyrażam zgodę na telefoniczne przekazywanie i prezentowanie mi informacji handlowych, w tym mających charakter reklamy lub marketingu bezpośredniego, przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda jest dobrowolna, mogę ją w każdym czasie wycofać a także decydować o sposobie przesyłania informacji handlowych poprzez kontakt z CitiPhone lub system bankowości elektronicznej.