Sankcje międzynarodowe

Sankcje międzynarodowe

W związku z tym, że rachunki bankowe prowadzone w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ("Bank") nie mogą służyć do rozliczeń transakcji objętych sankcjami międzynarodowymi, w tym sankcjami przyjętymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone Ameryki poniżej przedstawiono informacje o charakterze i zakresie sankcji.

Sankcje, do których odnosi się dokumentacja Banku to:

1. Sankcje wprowadzane przez Unię Europejską ("UE"), które stanowią część rozporządzeń UE, dodatkowo implementują na bieżąco do porządku prawnego UE- sankcje pojawiające się pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych ("ONZ"). Link do listy i programów sankcyjnych UE i listę aktualnie obowiązujących Rozporządzeń Rady Europy znajdą państwo poniżej. Środki restrykcyjne realizowane przez UE mogą dotyczyć: państw (rządów), podmiotów niepaństwowych i osób prywatnych. UE stosuje następujące rodzaje sankcji: embargo na uzbrojenie (obejmujące zakaz finansowania oraz dostarczania pomocy finansowej); sankcje ekonomiczne i finansowe (obejmujące zakaz świadczenia określonych usług (np. usług finansowych), zakazy transferów finansowych. Sankcje ekonomiczne i finansowe muszą być realizowane przez wszystkie osoby fizyczne i prawne działające na terytorium UE oraz przez podmioty unijne prowadzące działalność zagranicą; ograniczenia w ruchu osobowym; sankcje "antyterrorystyczne" (UE stosuje sankcje w stosunku do podmiotów podejrzanych o działalność terrorystyczną realizując Rezolucje Rady Bezpieczeństwa 1267 i 1373).

2. Sankcje ONZ przyjmowane są przez ONZ, w tym, w drodze rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, które na podstawie art. 25 Karty ONZ (ratyfikowanej przez Polskę) mają być wykonywane przez państwa członkowskie i podlegają transpozycji do porządku prawnego UE przez właściwe organy Wspólnoty Europejskiej w drodze nowelizacji rozporządzeń. Link do listy aktualnie obowiązujących Rozporządzeń Rady Europy znajdą państwo poniżej.

3. Sankcje nakładane przez Stany Zjednoczone Ameryki ("USA") pozostają zasadniczo w gestii Departamentów Skarbu (np. OFAC) i Departamentu Stanu. Link do listy i programów sankcji wprowadzonych przez OFAC znajdą Państwo poniżej. Sankcje USA mają zastosowanie w ich pełnym zakresie kiedy w transakcji uczestniczy Osoba Amerykańska definiowana jako:

 • obywatel USA,
 • rezydent USA,
 • osoba prawna utworzona na podstawie prawa USA oraz jej zagraniczne oddziały,
 • osoba przebywająca w USA.

W niektórych sytuacjach sankcje USA są stosowane w ich niepełnym zakresie w przypadku gdy:

1) Transakcja jest realizowana oraz rozliczana za pośrednictwem USA lub bank korespondent ma status Osoby Amerykańskiej,
2) W transakcję lub działalność objętą programem sankcji zaangażowana jest jednostka z grupy Citi mająca status Osoby Amerykańskiej,
3) Pracownik Banku mający status Osoby Amerykańskiej jest zaangażowany w transakcję lub działalność objętą sankcjami,
4) Transakcja będzie naruszać program sankcyjny nałożony na Kubę oraz Iran bez względu na kwotę i walutę transakcji.

Odnosząc się do punktu 4) powyżej, jeśli z danych transakcji i jej charakteru będzie wynikało, że transakcja jest powiązana z osobą lub podmiotem z Kuby lub Iranu bezpośrednio lub pośrednio, będzie poddana badaniu, pod kątem ewentualnego naruszenia regulacji OFAC.

Przykłady:

Kuba

 • Jeśli z danych przelewu będzie wynikało, iż klient firmowy jest zleceniodawcą lub odbiorcą płatności za wycieczkę turystyczną na Kubę, transakcja nie będzie zrealizowana, a środki zostaną zwrócone do nadawcy. Pośrednio płatność ta dotyczy podmiotu znajdującego się na Kubie (hotel, statek wycieczkowy lub inny podmiot kubański świadczący usługi dla tej określonej wycieczki).
 • Jeśli przelew będzie dotyczył opłaty za bilet na Kubę, handel towarami pochodzącymi z KUBY ( np. cygara kubańskie, cukier ), przelew na osobę obywatelstwa kubańskiego mającą zamieszkanie na Kubie. Transakcja nie będzie zrealizowana, a środki zwrócone do nadawcy.

Iran
Jeśli w transakcję będzie zaangażowana instytucja rządowa, podmiot kontrolowany przez rząd Iranu, lub inny podmiot czy osoba z Iranu, będzie ona podlegała analizie czy mieści się w granicach dopuszczalnego obrotu obejmującego m.in.:

 • wydatki związane z opłaceniem kosztów podróży do Iranu (bilet,wiza, zakwaterowanie, wyżywienie),
 • wywóz/wwóz materiałów informacyjnych,
 • przedmioty o drobnej wartości zakupione w Iranie,
 • niekomercyjne rozliczenie w ramach rodziny,
 • opłata za dostarczenie środków pomocy humanitarnej.

W przypadku innego charakteru transakcji powiązanej w sposób bezpośredni lub pośredni z Iranem, może ona podlegać ograniczeniom.

Korzystanie z kart

Dokonywanie płatności lub korzystanie z bankomatów zlokalizowanymi na terenie Kuby i Iranu kartami Martercard lub Visa wydanymi przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. nie jest możliwe.

Regulacje Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki mogą nakładać obowiązek zamrożenia środków w przypadku uczestnictwa w transakcji pomiotu wpisanego na listy podmiotów sankcjonowanych.
Listy te są publicznie dostępne na poniższych stronach:
1. Listy i programy sankcyjne Unii Europejskiej, dostępne na stronie:
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

2. Listy i programy sankcyjne nałożone przez OFAC - Office of Foreign Assets Control (Biuro Nadzoru nad Zagranicznymi Aktywami)
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Listy sankcyjne ONZ, dostępne na stronie:
http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml

Poniżej szczegółowe rozporządzenia wydane przez Radę Unii Europejskiej w odniesieniu do poszczególnych państw:

Iran

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 359/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 961/2010 z późniejszymi zmianami.
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 708/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1263/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Sudan

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 131/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. nakładające niektóre środki ograniczające w odniesieniu do Sudanu i Sudanu Południowego.
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 838/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1184/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładające pewne szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1215/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 131/2004 dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

Birma

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 194/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 409/2012 z dnia 14 maja 2012 r. zawieszające stosowanie niektórych środków ograniczających ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 401/2013 z dnia 2 maja 2013r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie i uchylające rozporządzenie (WE) nr 194/2008

Syria

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 168/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 867/2012 z dnia 24 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Korea Północna

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 117/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1283/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Ukraina/Rosja i terytorium Krymu

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 208/2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 284/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ograniczeń dotyczących przywozu do Unii towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 783/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 825/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 692/2014 w sprawie ograniczeń dotyczących przywozu do Unii towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 960/2014 z dnia 8 września 2014 r zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 961/2014 z dnia 8 września 2014 r. wykonujące rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1290/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 960/2014 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1351/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 692/2014 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola

Irak

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 131/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 dotyczącego niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Libia

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 204/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 296/2011 z dnia 25 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 572/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 965/2011 z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1360/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Białoruś

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 646/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 84/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 999/2011 z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 114/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 354/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi

Demokratyczna Republika Kongo i Rwanda

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1183/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Liban

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 305/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. nakładające szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego

Liberia

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 234/2004 z dnia 10 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1030/2003
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 872/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

Sierra Leone

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 303/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. dotyczące przywozu do Wspólnoty surowca diamentowego z Sierra Leone

Somalia

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 356/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. wprowadzające określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii

Wybrzeże Kości Słoniowej

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 174/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 25/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 330/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 668/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 174/2005 nakładającego ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

Afganistan i Al.-Kaida

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 561/2003 z dnia 27 marca 2003 r. zmieniające, w zakresie wyjątków odnoszących się do zamrożenia funduszy i zasobów gospodarczych, rozporządzenie (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Qaida i talibami
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 753/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 754/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Zimbabwe

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Republika środkowo-Afrykańska

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 224/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej

Szczegółowe informacje o programach sankcyjnych Stanów Zjednoczonych Ameryki nałożonych przez OFAC - Office of Foreign Assets Control (Biuro Nadzoru nad Zagranicznymi Aktywami) znajdują się na stronie urzędu http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx , a dotyczą m.in.:
Białorusi
Birmy
Demokratycznej Republiki Kongo
Iraku
Iranu
Jemenu
Korei Północnej
Kuby
Libanu
Liberii
Libii
Republiki Środkowoafrykańskiej
Sudanu
Syrii
Ukrainy/Rosji oraz terytorium KRYMU
Wybrzeża Kości Słoniowej
Zimbabwe
Osób, które zagroziły stabilizacji na terenie byłej Jugosławii.
Osób zamieszanych w proceder przemytu narkotyków.
Podmiotów zamieszanych w rozprzestrzenianie broni masowej zagłady.
Międzynarodowych organizacji kryminalnych.
Zapobieżeniu nielegalnemu handlowi diamentami.