Kredyt ekologiczny

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz small mid-cap i mid-cap mogą ubiegać się o kredyt ekologiczny na realizację inwestycji mających na celu podniesienie efektywności energetycznej.

Dowiedz się więcej
Przejdź do kolejnej sekcji

PROGRAM DORADZTWA EUROPEJSKIEGO CITI HANDLOWY Kredyt ekologiczny

Kula

Citi Handlowy jest bankiem kredytującym, który zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę współpracy przy wdrażaniu Kredytu ekologicznego FENG. Na jej podstawie udziela kredytu ekologicznego współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 w ramach Działania 3.1 Kredyt ekologiczny.

Kredyt ekologiczny to dotacyjna forma wsparcia dla mikro, małych i średnich, a także przedsiębiorstw o statusie small mid-cap oraz mid-cap, przeznaczona na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę i technologie zwiększające efektywność energetyczną lub korzystanie z bardziej ekologicznych źródeł energii.

Dlaczego opłaca się inwestować w efektywność energetyczną?

Efektywność energetyczna pozwala firmom obniżyć koszty nośników energii, poprawić wydajność i zwiększyć konkurencyjność. Przedsiębiorcy mogą uzyskać oszczędności kosztów energii m.in. dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie produkcyjne, termomodernizacje, wdrażanie systemów zarządzania energią, a także przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Przedsiębiorstwa przykładają także dużą wagę do ekologii w trosce o swoją reputację i wizerunek. Firmy realizujące strategie ekologiczne przyciągają lojalnych klientów, którzy będą chętniej dokonywali u nich zakupów. Konsumenci coraz częściej biorą pod uwagę zaangażowanie ekologiczne przedsiębiorstw, ponieważ są świadomi wpływu swoich zakupów na środowisko, które zostawimy dla kolejnych pokoleń. Dlatego wybierają produkty i usługi firm, które działają odpowiedzialnie i dbają o naszą planetę.

Troska o środowisko naturalne pomaga nie tylko w pozyskaniu i utrzymaniu lojalnych klientów, ale ma również coraz większe znaczenie podczas rekrutacji utalentowanych pracowników. Strategie ekologiczne przedsiębiorstw są już nie tylko działaniem wymaganym przez prawo i regulacje rządowe, ale przede wszystkim oczekiwanym przez coraz bardziej świadomych konsumentów.

Wdrażane nowoczesnych technologii jest drogie, ale nasi klienci mogą skorzystać z bezzwrotnej dotacji o wartości do 70% kwalifikowanych kosztów projektu.

Okładka

Dowiedz się więcej – pobierz i przeczytaj Poradnik eksperta „Fundusze unijne wspierające innowacje”.

Jakie inwestycje otrzymają wsparcie?

Kredytem ekologicznym mogą być finansowane inwestycje ekologiczne przedsiębiorstw. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027, z którego współfinansowane są projekty, definiuje cel inwestycji jako wsparcie przedsiębiorstw przez finansowanie inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez modernizację infrastruktury.

Przykładowe rodzaje inwestycji ekologicznych:

 • wymiana lub modernizacja dotychczasowych maszyn, urządzeń, linii technologicznych na efektywniejsze energetycznie
 • zakup energooszczędnych maszyn, urządzeń, całych linii technologicznych
 • zakup i instalacja systemów sterowania, mających na celu obniżenie poboru energii
 • termomodernizacja budynków wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
 • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności, wymiana/modernizacja źródeł ciepła, w tym kogeneracja

Dla kogo jest kredyt ekologiczny?

Kredyt ekologiczny jest dedykowany dla przedsiębiorstw posiadających status:

 • małego i średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
 • małej spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) w rozumieniu art. 2 pkt 103e rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
 • spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz. Urz. UE L 169 z 1.07.2015, str. 1).

Środki z funduszy UE przeznaczone są dla określonych grup przedsiębiorstw:

Tabela

Definicja MŚP znajduje się w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Co można sfinansować kredytem ekologicznym?

 • Zakup lub wytworzenie środków trwałych
 • Zakup robót i materiałów budowalnych w celu modernizacji, adaptacji budynków, budowli lub ich części w celu poprawy efektywności energetycznej
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • Wydatki ponoszone na usługi doradcze
 • Zakup, instalacja i uruchomienie OZE

Wartość dotacji: do 70% kosztów kwalifikowanych projektu

Wartość dotacji wypłacanej w formie premii ekologicznej może wynieść od 15% do 70% i jest uzależniona jest od:

 • statusu przedsiębiorstwa
 • wybranej formy pomocy publicznej
 • lokalizacji inwestycji technologicznej - zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2021-2027:
mapa

Opisane na mapie wartości procentowe przedstawiają maksymalną intensywność wsparcia dla dużych przedsiębiorstw. W przypadku aplikowania o wsparcie przez przedsiębiorstwa posiadające status MŚP wartości te zostaną podniesione o:

 • 20% dla małych przedsiębiorstw,
 • 10% dla średnich przedsiębiorstw.

Dodatkowe informacje na temat kredytu ekologicznego FENG: www.bgk.pl

Sprawdź, jak Citi Handlowy może Cię wesprzeć w pozyskaniu dotacji UE
na rozwój Twojej firmy. Podziel się swoimi uwagami lub zadaj pytanie:

logo