Waluty

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej

Informacja o ponoszeniu ryzyka kredytowego i ryzyka zmiennej stopy procentowej

Przedstawione poniżej dane mają charakter informacyjny, uwzględniający rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego.


Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe oznacza ryzyko niewywiązania się Kredytobiorcy z obowiązku spłaty kredytu w wysokości i w terminach przewidzianych w umowie kredytu / dokumentacji produktu zawartej z Bankiem (dalej „Umowa”). W związku z tym zaciągając zobowiązanie w Banku Kredytobiorca musi być świadomy konieczności jego spłaty wraz z należnymi odsetkami oraz opłatami zgodnie z Umową. Kwota raty kredytu składa się z części odsetkowej oraz kapitałowej. Warunki i harmonogram spłaty kredytu określone są w Umowie.


Ryzyko zmiennej stopy procentowej

Ryzyko zmiennej stopy procentowej występuje w przypadku produktów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej. Zmiana stopy procentowej może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek, a tym samym wysokość całkowitego kosztu kredytu.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i niesie ze sobą ryzyko wzrostu (zmiany) kosztów obsługi kredytu w czasie obowiązywania Umowy. Oprocentowanie składa się z 2 elementów: stawki referencyjnej oraz marży Banku określonych w Umowie. W przypadku wzrostu lub spadku wartości stawki referencyjnej wzrośnie bądź spadnie oprocentowanie kredytu, zwiększając lub zmniejszając tym samym wysokość miesięcznej raty kapitałowo–odsetkowej. Szczegółowe zasady określania i zmiany stawki obowiązującej w Banku są opisane w Umowie.
Zaciągając zobowiązanie kredytowe warto sprawdzić czy osiągane wyniki finansowej wystarczą na pokrycie kosztów kredytu w zależności od wysokości stóp procentowych. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu należy wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.


Ryzyko stałej stopy procentowej

Ryzyko stałej stopy procentowej występuje w przypadku produktów oprocentowanych według stałej stopy procentowej. W przypadku, gdy w Umowie obowiązuje oprocentowanie oparte o stałą stopę procentową, to w przypadku wzrostu poziomu stóp procentowych, oprocentowanie będzie dla kredytobiorcy korzystne. Natomiast w sytuacji spadku poziomu stóp procentowych ustalone w Umowie oprocentowanie oparte o stałą stopę procentową będzie dla kredytobiorcy mniej korzystne niż aktualnie oferowane oprocentowanie zmienne.

Wysokość stawki referencyjnej jest niezależna od Banku i zależy od wielu czynników, takich jak na przykład wysokość stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, inflacja, podaż pieniądza, cykl koniunkturalny, czy wysokość PKB. Citi Handlowy oferuje gamę instrumentów służących minimalizacji skutków wahań stóp procentowych. Nasza propozycja to nie tylko wsparcie eksperckie przy wyborze przez Klienta rozwiązania, ale także współpraca przed zawarciem transakcji i po niej.
Na ten proces składa się:

  • analiza ryzyka, na które jest narażona firma,
  • zaproponowanie strategii wykorzystujących instrumenty finansowe dostępne obecnie na światowych rynkach,
  • wyjaśnienie zasad działania oraz przedstawienie analizy możliwych scenariuszy rynkowych,
  • wdrożenie wybranego rozwiązania w odpowiednim momencie rynkowym,
  • bieżące monitorowanie transakcji.

Zaangażowanie całego zespołu Pionu Skarbu Citi Handlowy gwarantuje, że firma będzie miała do wyboru pełny wachlarz dostępnych rozwiązań adekwatnych do ryzyka firmy.