Relacje inwestorskie

Dywidenda

Dywidenda

Dywidenda

Bank identyfikuje prowadzenie stabilnej polityki dywidendowej jako jedną z kluczowych mocnych stron Banku dla jego akcjonariuszy oraz polskiego rynku kapitałowego, dlatego dąży do przeznaczenia większości zysków na wypłatę dywidend. Ustalając proponowaną kwotę wypłaty dywidendy (wyrażoną jako wskaźnik wypłaty dywidendy – odsetek zysku netto przeznaczony na dywidendę), Zarząd Banku w szczególności uwzględnia:

  • aktualną sytuację ekonomiczno-finansową Banku, w tym ograniczenia w sytuacji generowania strat finansowych lub niskiej rentowności (niski zwrot z aktywów / kapitału),
  • założenia strategii zarządzania i strategii zarządzania ryzykiem Banku,
  • stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie polityki dywidendowej banków,
  • ograniczenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym,
  • ograniczenia wynikające z przyjęcia wskaźnika wypłaty dywidendy, związane z tym, że przyjęty wskaźnik wypłaty dywidendy będzie ograniczał wysokość, do jakiej bank będzie mógł zaliczyć zyski z bieżącego okresu lub zyski roczne do kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia CRR oraz art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 241/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie funduszy własnych obowiązujących instytucje,
  • otoczenie makroekonomiczne.

Tabela prezentuje historię dywidend wypłacanych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. od 1997 roku, tj. od dnia debiutu Banku na GPW.

Dane dotyczące dywidendy do pobrania w pliku Dywidenda, plik xls (36KB)

Źródło: raporty bieżące Banku Handlowego w Warszawie S.A.
* Współczynnik wypłaty dywidendy za rok 2004 - 100%, dodatkowo podział zysku z lat poprzednich
** 18 czerwca 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowiło, że dywidenda za 2008 rok nie zostanie wypłacona, a zysk netto będzie przeznaczony na:
1) odpis na kapitał rezerwowy 570 663 986,61 zł
2) odpis na fundusz ogólnego ryzyka 75 000 000,00 zł
*** 4 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowiło pozostawić cały zysk za 2019 rok niepodzielonym