Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariat

Większościowym i strategicznym akcjonariuszem Banku jest Citibank Overseas Investment Corporation (COIC) - spółka w ramach grupy Citi skupiająca zagraniczne inwestycje. COIC jest jedynym akcjonariuszem Banku, który posiada co najmniej 5% udziałów w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Banku. Pozostałe akcje, stanowiące 25% kapitału akcyjnego, znajdują się w wolnym obrocie i są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Struktura akcjonariatu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Bank w strukturze Grupy Citi

Kapitał zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2017 roku kapitał zakładowy Banku wynosił 522 638 400 zł i podzielony był na 130 659 600 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 zł każda. Bank nie emitował akcji uprzywilejowanych

Akcje Banku Handlowego i Citigroup w posiadaniu Zarządu i Rady Nadzorczej Banku

Zobacz tabelę

według stanu na 31.12.2020 roku