Relacje inwestorskie

Ład Korporacyjny

Ład Korporacyjny

Ład Korporacyjny

Stosowanie Dobrych Praktyk

Bank Handlowy w Warszawie S.A. przestrzega zasad ładu korporacyjnego od 2003 roku, tj. od początku ich ustanowienia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie obowiązujące "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" są dostępne w specjalnym serwisie internetowym poświęconym tematyce ładu korporacyjnego pod adresem: www.corp-gov.gpw.pl.

Regulacje

Poniżej zamieszczone są oświadczenia i raporty o stosowaniu przez Bank dobrych praktyk:

Ocena stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”

Rada Nadzorcza Banku przyjęła Sprawozdanie Departamentu Zgodności ds. Regulacji i Współpracy z Instytucjami Nadzorczymi w Pionie Zgodności zawierające niezależną ocenę stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”.

Rada Nadzorcza Banku oceniła, że Bank w roku 2023 stosował zasady wynikające z „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” z zastrzeżeniem zasad § 11.2, § 16,1, co do których podjęta została decyzja o ich niestosowaniu.

Oświadczenia o stosowaniu dobrych praktyk
Informacja na temat stanu stosowania przez Bank rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021
Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

Komisja Nadzoru Finansowego uchwałą z dnia 22 lipca 2014 roku wydała dokument pod nazwą Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych ("Zasady").

Zasady są zbiorem reguł określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych przez KNF, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Celem Zasad jest podniesienie poziomu ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych oraz zwiększenie przejrzystości ich działania, co ma przyczynić się do pogłębiania zaufania do rynku finansowego w Polsce.

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 9 grudnia 2014 r. zadeklarował wolę przestrzegania Zasad przez Bank. Z kolei Rada Nadzorcza w dniu 18 grudnia 2014 r.zaakceptowała przestrzeganie Zasad pozostających w ramach kompetencji Rady Nadzorczej.

W odniesieniu do trzech zasad podjęto decyzję o ich niestosowaniu:

1) § 8.4 (e-walne) – obecnie dostępne rozwiązania informatyczne nie gwarantują bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia elektronicznego walnego zgromadzenia. Zarząd dostrzega jednak wagę takiego sposobu udziału akcjonariuszy w zgromadzeniu Banku i dlatego osobną decyzję w tej sprawie będzie podejmował przed każdym walnym zgromadzeniem.

2) § 11.2 (transakcje z podmiotami powiązanymi) – zasada ta nie będzie stosowana w zakresie umów związanych z bieżącą działalnością operacyjną, w szczególności związanych z płynnością z uwagi na charakter transakcji i ilość zawieranych umów oraz w zakresie transakcji realizowanych na podstawie umowy maklerskiej o wykonywanie zleceń z Klientem: CGML i CGME, transakcje te są bowiem realizowane na zasadach rynkowych

3) § 16.1 (język polski na posiedzeniach Zarządu) – posiedzenia Zarządu, w których biorą udział cudzoziemcy, w szczególności cudzoziemcy będący członkami Zarządu nieposługujący się językiem polskim, odbywają się w języku angielskim. Jednocześnie wnioski na Zarząd, wszelkie materiały oraz protokoły z posiedzeń przygotowywane są i archiwizowane w języku polskim i w języku angielskim.

Uchwała Nr 37/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, skierowanych do akcjonariuszy

Sprawozdania Rady Nadzorczej i Komitetów Rady Nadzorczej Banku

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Informacja o powiązaniach członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z akcjonariuszem Banku dysponującym ponad 5% głosów na WZA Banku
Informacja o kosztach związanych z funkcjonowaniem programu motywacyjnego w Banku

W ramach programu świadczeń kapitałowych wybranym pracownikom oferowane są nagrody w formie akcji Citigroup oraz opcji na akcje Citigroup. Dodatkowo, zgodnie z wdrożoną w Banku w 2012 roku Polityką, Zarząd Banku oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze, mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku, otrzymują zmienne wynagrodzenia w formie akcji fantomowych Banku na podstawie wyników indywidualnych oraz całego Banku.

Szczegółowe informacje na temat charakterystyki programu świadczeń kapitałowych oraz kosztów Spółki z tytułu programu przedstawiono w notach objaśniających nr 12 "Koszty działania i koszty ogólnego zarządu" oraz nr 50 "Świadczenia na rzecz pracowników" do Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2013 roku.

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres kończący się 31 grudnia 2013 roku znajduje się w sekcji Relacje Inwestorskie/Informacje finansowe/Wyniki finansowe.

Zasady prowadzenia działalności sponsoringowej

Bank prowadzi działalność sponsoringową, która stanowi element jego misji biznesowej i pozycjonowania firmy. Celem działań sponsoringowych jest upowszechnianie i wzmacnianie marki poprzez zwiększanie stopnia jej znajomości i zasięgu oddziaływania, budowa pozytywnego wizerunku organizacji, a także wsparcie jej działań promocyjno-handlowych. Do strategicznych założeń sponsoringowych należy wsparcie Banku dla inicjatyw biznesowych (konferencje, seminaria, debaty publiczne, etc.), działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego - m.in. poprzez sponsorowanie wybranych wydarzeń kulturalnych, a także dla innych ważnych przedsięwzięć lokalnych.

Oferty sponsorskie przechodzą proces kwalifikacji, a z wybranymi partnerami prowadzone są rozmowy. Wszelkie negocjacje prowadzone są z zachowaniem należytej staranności i dobrej wiary. Bank dąży do tego, aby współpraca pomiędzy nim a sponsorowanym opierała się na wzajemnym szacunku, świadomości swojej odpowiedzialności, ról i obowiązków każdej ze Stron. Strony ustalają oraz zapisują w umowie o sponsoring cele współpracy oraz wzajemne korzyści z niej płynące. Jednocześnie Strony zobowiązują się do wzajemnej ochrony wizerunku, w tym znaków towarowych.

Podstawowa struktura organizacyjna
Podstawowa struktura organizacyjna
Podstawowa struktura organizacyjna
Wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Opis systemu kontroli wewnętrznej
Opis Systemu Zarządzania