Obsługa Handlu

Obsługa roszczeń z gwarancji

Obsługa roszczeń z gwarancji

Obsługa roszczenia z gwarancji bankowej udzielonej przez inny bank

Jeżeli jesteście Państwo beneficjentem gwarancji bankowej udzielonej przez inny bank (czyli gwarancji obcej) i mają Państwo potrzebę złożenia żądania zapłaty (roszczenia), a zgodnie z treścią gwarancji obcej wymagane jest:

  • potwierdzenie podpisów i reprezentacji osób podpisanych na roszczeniu w imieniu beneficjenta przez bank prowadzący Państwa rachunek, lub
  • potwierdzenie podpisów i reprezentacji osób podpisanych na roszczeniu w imieniu beneficjenta oraz złożenie roszczenia za pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek

Bank może wykonać usługę w postaci potwierdzenia podpisów i reprezentacji osób podpisujących w imieniu beneficjenta roszczenie oraz przesłania roszczenie do banku, który udzielił gwarancji bankowej.

Usługa nie dotyczy gwarancji ubezpieczeniowych tj. udzielonych przez podmioty będące ubezpieczycielami.

Bank może wykonać usługę obsługi roszczenia zleconą wyłącznie przez beneficjenta będącego Klientem Citi Handlowy (podmiot posiadający rachunek w naszym Banku).


Jak to działa:

  • Należy złożyć wypełnione i właściwie podpisane „Zlecenie obsługi żądania zapłaty”
  • Do Zlecenia należy dołączyć oryginał roszczenia oraz kopię gwarancji bankowej udzielonej przez inny bank
  • Zlecenie należy złożyć w Citi Handlowy nie później niż 5 dni roboczych przed datą wygaśnięcia danej gwarancji bankowej
  • Zlecenie należy przesłać na adres wskazany w Zleceniu.

Zlecenia, które nie spełniają powyższych kryteriów, będą przez Bank odrzucane.


Pliki do pobrania