Obsługa handlu

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa

Zabezpieczenie wierzytelności

Gwarancja bankowa

Zabezpieczenie wierzytelności

Gwarancja bankowa jest polecana firmom:

 • specjalizującym się w handlu krajowym lub zagranicznym,
 • dostawcom i odbiorcom towarów lub usług.

Gwarancja jest wykorzystywana jako zabezpieczenie różnorodnych zobowiązań i wierzytelności partnerów handlowych.


Elektronizacja procesu udzielania gwarancji

Od 1 stycznia 2019 roku Citi Handlowy wprowadził pełną elektronizację udzielania gwarancji bankowych, tj. udzielanie gwarancji każdego rodzaju w formie elektronicznej, na podstawie wniosku o gwarancję, złożonego również w formie elektronicznej. Forma pisemna gwarancji jest traktowana jako forma (wystawiana za dodatkową opłatą).

 • Wnioski o gwarancję w formie elektronicznej należy składać poprzez Citi Trade Portal. Za złożenie wniosku w formie pisemnej pobierana jest dodatkowa opłata.
 • Zachęcamy do korzystania z Citi Trade Portalu w celu złożenia wniosku o gwarancję z jednoczesnym zleceniem udzielenia gwarancji w formie elektronicznej.
 • Citi Trade Portal to moduł bankowości elektronicznej CitiDirect BE, umożliwiający wypełnianie różnorodnych wniosków na platformie CTP i przesłanie ich do Citi Handlowy w formie elektronicznej (eWniosek).
 • Informacje na temat Citi Trade Portal znajdują się w zakładce „Zarządzanie Finansami”- Bankowość elektroniczna – Citi Trade Portal. Więcej informacji - kliknij Citi Trade Portal.
 • eGwarancja to elektroniczne doręczenie dokumentu gwarancji, który opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • Informacje na temat eGwarancji znajdują się w zakładce eGwarancja.
 • Pełna elektronizacja procesu udzielenia gwarancji to:
  • eliminacja czasu dostarczania - wniosku w formie pisemnej do Citi Handlowy oraz gwarancji udzielonej w formie pisemnej do adresata
  • gdy umowa rewolwingowa na udzielanie gwarancji jest zawarta a tekst niestandardowy gwarancji uzgodniony z Citi Handlowy – czas udzielania gwarancji od momentu złożenia wniosku elektronicznego do dostarczenia gwarancji elektronicznej wyniesie maksymalnie 2 dni
  • niższe koszty transakcji - eliminacja kosztów związanych z dostarczeniem wniosków w formie pisemnej oraz kosztów kuriera za dostarczenie gwarancji adresatowi oraz kosztów za udzielenie gwarancji w formie pisemnej

Najważniejsze cechy produktu

 • gwarancja bankowa udzielana jest w celu zagwarantowania wierzycielowi (beneficjentowi) zapłaty określonej kwoty, w przypadku gdy zobowiązany (zleceniodawca) nie wywiąże się ze swoich zobowiązań,
 • zapłaty dokonuje bank, który udzielił gwarancji bankowej,
 • zapłata następuje na podstawie żądania zapłaty beneficjenta, zawierającego oświadczenie o niewywiązaniu się przez zleceniodawcę z jego zobowiązań,
 • do żądania zapłaty mogą być załączone dodatkowe dokumenty (np. kopia niezapłaconej faktury, kopia listu przewozowego), o ile warunki gwarancji tego wymagają.
Najpopularniejsze rodzaje gwarancji
 • gwarancja przetargowa (zastępująca wadium gotówkowe),
 • gwarancja dobrego wykonania kontraktu (często zastępująca kaucję gwarancyjną),
 • gwarancja zwrotu zaliczki (zabezpieczająca spłatę/zwrot zaliczki),
 • gwarancja płatności (zabezpieczająca zapłatę za dostarczane towary lub usługi),
 • gwarancja spłaty kredytu (zabezpieczająca spłatę kredytu),
 • gwarancja celna (zabezpieczająca zapłatę długu celnego),
 • gwarancja wypłat nagród w grach losowych i zakładach wzajemnych (loteryjna),
 • gwarancja akcyzowa (zabezpieczająca zapłatę podatku akcyzowego).

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z Opiekunem rachunku lub Działem Sprzedaży. Szczegółowych informacji udzieli również:

Malwina Łączyńska

Korzyści

Gwarancja bankowa jako ograniczenie ryzyka transakcji handlowej
 • Wierzyciel (beneficjent) otrzymujący gwarancję bankową:
  • ma przyrzeczenie zapłaty przez bank, który jej udzielił,
  • uzyskuje sprawny instrument egzekwowania należności,
  • gwarancja dyscyplinuje zleceniodawcę do prawidłowego i terminowego wykonania jego zobowiązań wynikających z kontraktu/umowy.
Gwarancja bankowa jako podniesienie wiarygodności
 • Udzielenie gwarancji przez renomowany bank wzmacnia wiarygodność zleceniodawcy w ocenie kontrahenta
 • Przedłożenie gwarancji umożliwia zleceniodawcy rozpoczęcie lub kontynuację efektywnej współpracy z partnerem handlowym
Gwarancja jako ułatwienie dla zleceniodawcy
 • Uniknięcie blokowania własnych środków gotówkowych, które mogłyby być zatrzymane np. jako kaucja
 • umożliwia uzyskanie przedpłaty od kupującego
 • umożliwia uzyskanie kredytu

Dodatkowe informacje

Warunki każdej udzielanej przez Citi Handlowy gwarancji mogą być formułowane indywidualnie przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa. Klientom, którzy zlecają udzielenie lub mają otrzymać gwarancję bankową podlegającą regulacjom Międzynarodowej Izby Handlowej zalecamy zapoznanie się z daną regulacją (Jednolite Reguły dotyczące Gwarancji na żądanie - publikacja nr 458 / 758 lub Międzynarodowe praktyki dotyczące akredytywy standby - publikacja nr 98).

Przed złożeniem zlecenia Klient winien zapoznać się z Regulaminem, który określa standardowe warunki, na jakich Citi Handlowy udziela gwarancji bankowych. Treść Regulaminu znajduje się w zakładce "Wnioski".

Pełne wymagania / warunki udzielenia gwarancji bankowej oraz ryzyka związane z daną gwarancją są przedstawiane Klientowi na etapie sprzedaży lub po otrzymaniu zlecenia udzielenia danej gwarancji.


Pliki do pobrania

Poniżej znajdą Państwo Wnioski/Zlecenia w wersji pdf