CitiService

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

13 października 2019 r. wszedł w życie obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). CRBR to baza, w której gromadzone i przetwarzane są informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką – tzw. beneficjentów rzeczywistych.

Podstawa prawna: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

Mając na względzie wygodę klientów banku, przedstawiamy poniżej najważniejsze, skrótowe informacje dotyczące nowego obowiązku.

Kogo dotyczy?

Zgłoszenia do rejestru będą musiały dokonać:

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • proste spółki akcyjne,
 • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).
 • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
  • mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  • nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;
 • spółki partnerskie,
 • europejskie zgrupowania interesów publicznych,
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie,
 • spółdzielnie europejski,
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS,
 • fundacje.

Na czym polega nowy obowiązek?

 • Osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu będzie zobowiązana dokonać zgłoszenia do Rejestru, wskazując dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego, takie jak:
  1. imię i nazwisko,
  2. każde posiadane obywatelstwo,
  3. państwo zamieszkania,
  4. numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
  5. informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.
 • Zgłoszenie będzie elektroniczne, a osoba zgłaszająca będzie musiała opatrzeć je podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Kiedy należy dokonać wpisu?

Wpisu należy dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego (katalog zdarzeń obligujących trusty do dokonania wpisu został określony odmiennie w ustawie).

Po zgłoszeniu spółki do CRBR należy zaktualizować dane w CRBR w terminie 7 dni od zmiany w KRS, a w przypadkach zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do KRS, w terminie 7 dni zaistnienia zmiany.


Poniżej link do materiałów nt. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przygotowanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej