CitiService

Reklamacje

Reklamacje

Bank Handlowy w Warszawie S.A. dąży do zapewnienia najwyższego standardu obsługi Klientów. Dokładamy starań aby wszystkie proponowane przez nas rozwiązania były dla Państwa satysfakcjonujące.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że wszelkie uwagi dotyczące oferowanych przez nas usług i produktów można zgłaszać w niżej wymienionej formie, jak również na stronie: https://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/rzecznik-klientow-korporacyjnych.htm bezpośrednio do Rzecznika Klientów Korporacyjnych. Informacje od naszych Klientów są dla nas niezwykle cenne, ponieważ pozwalają na poprawę i dostosowywanie sposobu działania do Państwa oczekiwań.

Zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez Klientów Sektora Rynków Finansowych i Bankowości Korporacyjnej Banku Handlowego w Warszawie S.A.:

 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące działalności lub usług świadczonych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. mogą być składane:
  • pocztą elektroniczną na adres citiservice.polska@citi.com,
  • telefonicznie w CitiService 801 24 84 24 (z telefonów stacjonarnych w Polsce), +48 22 690 19 81 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych z całego świata) oraz telefonicznie bezpośrednio u dedykowanego Doradcy CitiService. Koszt połączenia według stawek i zasad ich naliczania ustalonych przez operatora.
  • telefonicznie przez posiadaczy:
   • Kart Business 800 12 01 11 (z telefonów stacjonarnych w Polsce), +48 (22) 692 26 62 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych z całego świata). Koszt połączenia według stawek i zasad ich naliczania ustalonych przez operatora.
   • Kart Przedpłaconych +48 22 692 24 39 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych z całego świata) Koszt połączenia według stawek i zasad ich naliczania ustalonych przez operatora.
  • osobiście w jednostkach banku obsługujących Klientów Sektora Rynków Finansowych i Bankowości Korporacyjnej. Aktualne dane adresowe oddziałów znajdują się na stronie www.citihandlowy.pl/strefaklienta w sekcji Placówki.
  • pisemnie na adres wskazany na stronie www.citihandlowy.pl/strefaklienta, w sekcji Ważne adresy lub poprzez adres do e-Doręczeń Banku: AE:PL-51087-16873-WFBWS-31
 2. Składając reklamacje pisemną Klient powinien podać dane umożliwiające identyfikację podmiotu: pełną nazwę, adres, numer KRS lub NIP, szczegółowy opis podstaw reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis zgodny z Kartą Wzorów Podpisów.
 3. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie przez Bank.
 4. Bank potwierdza na żądanie Klienta telefonicznie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem, fakt złożenia przez niego reklamacji.
 5. Bank udziela odpowiedzi na złożone reklamacje w formie pisemnej, na ostatni podany przez Klienta adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną albo telefonicznie jednak wyłącznie na wniosek Klienta chyba, że przepisy prawa zastrzegają szczególną formę udzielenia odpowiedzi.
 6. Bank udziela odpowiedzi na złożone reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 35 dni roboczych chyba, że przepisy prawa zastrzegają krótszy termin rozpatrzenia reklamacji.
 7. Bank informuje, że działalność Banku jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 8. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Bank odpowiadając na reklamację informuje Klienta
  1. w przypadku Klienta Korporacyjnego - o możliwości skorzystania z postępowania polubownego przed Sądem Polubownym przy KNF zgodnie z jego regulaminem, a także wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.
  2. w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki cywilnej – o możliwości wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz możliwości skorzystania z postępowania polubownego przed Sądem Polubownym przy KNF zgodnie z jego regulaminem, a także wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.