Finansowanie

Emisje Dłużnych Papierów Wartościowych

Emisje Dłużnych Papierów Wartościowych

Finansowanie na rynku kapitałowym, alternatywa dla kredytu bankowego

Emisje Dłużnych Papierów Wartościowych

Finansowanie na rynku kapitałowym, alternatywa dla kredytu bankowego

Emisja dłużnych papierów wartościowych (Papiery Dłużne) to stosunkowo proste źródło finansowania działalności bieżącej lub/i inwestycyjnej, stanowiące alternatywę lub uzupełnienie dla kredytu bankowego.

Emitentami Papierów Dłużnych są znane firmy o niskim ryzyku kredytowym. Wykup Papierów Dłużnych może być także gwarantowany przez spółkę o wysokiej wiarygodności kredytowej, np. przez spółkę macierzystą.


Najważniejsze Cechy Produktu

Emitenci Papierów Dłużnych pozyskują środki finansowe bezpośrednio z rynku kapitałowego w ramach:

  • jednej emisji Papierów Dłużnych lub
  • wielokrotnych emisji w ramach tzw. programów emisji Papierów Dłużnych

Firmy zwykle decydują się na uruchomienie programu emisji Papierów Dłużnych, w ramach którego na rynku lokowane są kolejne emisje o różnych wartościach oraz o różnych okresach zapadalności. Citi Handlowy pełni rolę: Organizatora Programu przygotowując m. in. strukturę programu, dokumentację oraz materiały informacyjne na temat emitenta, funkcję Dealera prowadząc dystrybucję Papierów Dłużnych na rynku pierwotnym oraz obrót na rynku wtórnym oraz funkcję Agenta Płatniczego i Depozytariusza.

Papiery Dłużne o terminie zapadalności do 1 roku są zazwyczaj sprzedawane z dyskontem natomiast Papiery Dłużne z terminem wykupu powyżej 1 roku mają zazwyczaj zmienne lub stałe oprocentowanie.

Obligacje

Emitowane w oparciu o Ustawę o Obligacjach z 1995 r. obligacje mogą mieć różne struktury i terminy zapadalności odzwierciedlające zapotrzebowanie emitenta na środki finansowe oraz sytuację na rynku finansowym.

Bankowe papiery wartościowe

Bankowe papiery wartościowe (Certyfikaty Depozytowe) emitowane są wyłącznie przez banki w oparciu o Prawo bankowe z 1997 r. Papiery takie mogą mieć różne struktury i terminy zapadalności dopasowane do potrzeb emitenta oraz popytu ze strony inwestorów.


Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z Państwa Doradcą.


Korzyści

  • pozyskanie finansowania na rynku kapitałowym,
  • pozyskanie finansowania na warunkach mniej restrykcyjnych niż kredyt bankowy,
  • niskie koszty finansowania w porównaniu z tradycyjnym kredytem bankowym,
  • dywersyfikacja źródeł pozyskania kapitału,
  • elastyczność finansowania - szczególnie dla krótkoterminowych papierów dłużnych oferowanych w obrocie niepublicznym, procedura emisji skrócona do minimum, wartość i termin zapadalności dostosowany do bieżących potrzeb emitenta,
  • "efekt marketingowy" - obecność emitenta na rynku kapitałowym.