Finansowanie

Faktoring

Faktoring

Szybki dostęp do środków finansowych

Faktoring

Szybki dostęp do środków finansowych

Prowadząc działalność produkcyjną lub handlową, przedsiębiorstwa często spotykają się z koniecznością wydłużenia terminów płatności swoich kontrahentów. Niejednokrotnie również pieniądze za sprzedane towary i usługi wpływają zdecydowanie później, niż wskazują na to udzielane terminy płatności. Taka sytuacja ma najczęściej miejsce, kiedy kontrahenci cierpią na chwilowy brak gotówki i nie są w stanie zapłacić za dostarczany im towar w terminie. Powstająca w ten sposób luka często zakłóca cykl obrotu gotówki.

Pragnąc rozwiązać ten problem, przedsiębiorstwa poszukują możliwości szybkiego pozyskania środków finansowych oraz rozwiązań usprawniających przepływy pieniężne w transakcjach handlowych o odroczonych terminach płatności.

Aby umożliwić przedsiębiorstwom realizowanie ekspansywnej strategii sprzedaży, uelastycznić terminy płatności, a jednocześnie zapewnić szybki dostęp do środków finansowych, Bank Handlowy w Warszawie S.A. działający pod marką Citi Handlowy przygotował atrakcyjną ofertę Faktoringu.

Faktoring to rozwiązanie finansowe, w ramach którego Bank nabywa krótkoterminowe wierzytelności pieniężne wynikające z realizacji transakcji handlowych, udokumentowane fakturami, przed terminem ich płatności, z potrąceniem opłaty, bez przejęcia ryzyka wypłacalności kontrahenta (z regresem) lub z przejęciem takiego ryzyka (bez regresu).

W transakcji faktoringowej występują trzy podmioty:

  • Klient (Cedent, Dostawca, Sprzedający) - czyli zbywca wierzytelności (sprzedawca lub dostawca towarów/usług),
  • Bank - jako instytucja nabywająca wierzytelność,
  • Kupujący (Dłużnik Faktoringowy) - czyli kontrahent Klienta, zobowiązany z tytułu umowy do spełnienia na jego rzecz określonego świadczenia.