Usługi powiernicze

Warunki obsługi identyfikacji akcjonariuszy

Warunki obsługi identyfikacji akcjonariuszy

Warunki obsługi identyfikacji akcjonariuszy

Warunki obsługi identyfikacji akcjonariuszy, o której mowa w Dziale III A ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa), przez Pion Powiernictwa Papierów Wartościowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. („Bank”) w sytuacji gdy spółka giełdowa zwraca się z wnioskiem bezpośrednio do Banku.

  1. Wniosek powinien być złożony przez spółkę na adres e-mail: corp.actpoland@citi.com
  2. Oryginał wniosku powinien być przesłany pocztą na adres: Bank Handlowy w Warszawie S.A., Departament Operacji Powierniczych, Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
  3. Wniosek musi być zgodny z Ustawą, zawierać wszystkie informacje wymagane Ustawą oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2018/1212 (Rozporządzenie), a także być przesłany w formacie określonym przez to Rozporządzenie.
  4. Zasady określone w Ustawie odnośnie przekazania wniosku spółki giełdowej do Krajowego Depozytu stosują się odpowiednio do wniosków przekazywanych do Banku.
  5. Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania spółki giełdowej. Do wniosku muszą być załączone notarialnie poświadczone odpisy pełnomocnictw osób, o ile wniosek podpisali pełnomocnicy spółki, oraz notarialnie poświadczone wzory podpisów osób, które wniosek podpisały.
  6. Wnioski, które nie będą spełniały warunków określonych w niniejszym dokumencie, nie będą obsługiwane przez Bank.
  7. Obsługa wniosku rozpocznie się po otrzymaniu przez Bank kompletu wymaganych dokumentów, jak określono w niniejszym dokumencie oraz po uiszczeniu przez spółkę opłaty określonej przez Bank, przekazanej spółce giełdowej w wiadomości e-mail będącej odpowiedzią na wniosek złożony tą drogą.
  8. Za każdy wniosek spółki giełdowej Bank naliczy opłatę, która będzie wielokrotnością liczby rachunków, na których znajdują się akcje spółki giełdowej i stawki 50 PLN, jednak nie mniej niż 9 500 PLN za wniosek.
  9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy określone w Ustawie, Rozporządzeniu oraz w Dyrektywie 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 roku.