Usługi powiernicze

Usługi banku depozytariusza

Usługi banku depozytariusza

Usługi banku depozytariusza funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

Usługi banku depozytariusza

Usługi banku depozytariusza funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

Bank Handlowy w Warszawie S.A. działający pod marką Citi Handlowy pełni funkcje banku depozytariusza krajowych funduszy inwestycyjnych od 1996 roku. Od 1998 roku Bank świadczy usługi depozytariusza krajowych funduszy emerytalnych, a od 2012 roku - również dobrowolnych funduszy emerytalnych. Citi Handlowy współpracuje z największymi uczestnikami rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Obecnie pod względem wartości przechowywanych aktywów oraz liczby obsługiwanych funduszy Bank należy do ścisłej czołówki krajowych banków depozytariuszy (opracowanie własne). Przedstawiciele Citi Handlowy biorą aktywny udział w pracach różnych instytucji, w tym instytucji nadzorczych i organizacji rynkowych mających na celu opracowanie regulacji i dobrych praktyk obowiązujących na rynku kapitałowym.

Usługi banku depozytariusza oferowane są łącznie z usługami powiernictwa papierów wartościowych.


Najważniejsze cechy usługi

W ramach usług banku depozytariusza oferowanych łącznie z usługami powiernictwa wykonujemy następujące czynności:

  • prowadzenie rejestru aktywów funduszy zapisanych na odpowiednich rachunkach i przechowywanych przez Citi Handlowy lub inne podmioty do tego upoważnione,
  • weryfikacja poprawności wyliczania wartości aktywów funduszy,
  • zapewnienie, aby umowy dotyczące kupna/sprzedaży aktywów funduszy były zgodne z przepisami prawa i statutów poszczególnych funduszy,
  • wykonywanie poleceń funduszy, o ile nie są sprzeczne z przepisami prawa, statutami poszczególnych funduszy i nie zagrażają bezpieczeństwu przechowywanych aktywów funduszy,
  • zapewnienie, aby aktywa funduszy były inwestowane zgodnie z przepisami prawa i statutami poszczególnych funduszy,
  • zapewnienie terminowego rozliczania umów dotyczących aktywów funduszy i umów z członkami funduszy.