Od 3 stycznia 2018r. obowiązuje nowa regulacja określana jako „MiFID II”- przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 oraz powiązanych z nimi aktów delegowanych i aktów implementujących powyższe przepisy do ustawodawstwa krajowego.
Nowa regulacja ma zapewnić Klientom pełną ochronę w zakresie podejmowanych decyzji inwestycyjnych oraz ujednolicić zasady obrotu instrumentami finansowymi na rynku.

Najważniejsze zmiany dla Klientów Citi Handlowy wynikające z MIFID II:

  • Prezentacja struktury, wysokości opłat, prowizji i innych kosztów transakcji, a także ich wpływ na wynik inwestycji,
  • Przekazanie rocznego zestawienia wszelkich kosztów i opłat poniesionych w związku z nabyciem, zbyciem, przechowywaniem produktów inwestycyjnych,
  • Wprowadzenie reklasyfikacji Usługi nabywania/zbywania na Usługę wykonywania zleceń na rachunek Klienta dotyczących nabycia lub zbycia Dłużnych Papierów Wartościowych oraz w zakresie zawierania Transakcji Inwestycji Dwuwalutowych,
  • Doprecyzowanie zapisów dotyczących zasad przyjmowania i przekazywania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych - tzw. „Zachęty”,
  • Doprecyzowanie zapisów dotyczących wdrożonych rozwiązań i środków zapobiegania oraz zarządzania konfliktami interesów, dostosowanych do struktury Banku,
  • Wprowadzenie nowej „Polityki wykonywania zleceń i działania w najlepszym interesie Klienta”, która opisuje zasady działania Banku w celu uzyskania dla niego możliwie najlepszych warunków wykonania zlecenia,
  • Rejestracja przez Bank wszelkich rozmów telefonicznych (w tym prowadzonych przez telefon komórkowy), jak również innych form komunikacji z Klientem (spotkanie, korespondencja e-mail),
  • Nasi Pracownicy kontaktują się z Klientami, jedynie ze służbowych telefonów i adresów email. Jeżeli nie masz pewności lub chciałbyś potwierdzić czy rozmowa / korespondencja jest prowadzona przez przedstawiciela Banku, zadzwoń do CitiPhone (numer 22 692 24 84) aby potwierdzić, że osoba kontaktująca z Tobą jest przedstawicielem Banku.

Dokumenty