BIURO MAKLERSKIE BANKU HANDLOWEGO

Otwórz się na świat inwestycji dzięki usługom maklerskim oferowanym przez Bank Handlowy i uzyskaj dostęp do usług dedykowanych maklerów, rekomendacji inwestycyjnych oraz do światowych giełd.Najnowsze informacje


Aktualny kod LEI
Kod identyfikujący podmioty zawierające transakcje na rynkach finansowych

Kod identyfikujący podmioty zawierające transakcje na rynkach finansowych
Inwestor będący osobą prawną, jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej lub osobą fizyczną z działalnością gospodarczą, powinien posiadać aktualny kod LEI

Dowiedz się więcej
Indirect Clearing
DMBH oferuje usługę Indirect Clearing dla klientów profesjonalnych

DMBH oferuje usługę Indirect Clearing dla klientów profesjonalnych
Usługa w zakresie rozliczeń pośrednich w odniesieniu do derywatów znajdujących się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

wersja polska english version
Doradztwo inwestycyjne
DORADZTWO INWESTYCYJNE

Nowe, rozszerzone strategie inwestycyjne
Jeszcze lepiej dopasowane do potrzeb i celów inwestycyjnych naszych Klientów.

Dowiedz się więcej
WIRON
REJESTR AKCJONARIUSZY

WIRON najnowsze informacje

Dowiedz się więcej

Nasze publikacje


AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY
AKTUALNOŚCI

Bieżące informacje

Sprawdź więcej
Wzory umów
WZORY UMÓW

Wzory umów
Wzory umów dla klientów

Sprawdź więcej
Tabele opłat i prowizji
TABELE OPŁAT I PROWIZJI

Tabele opłat i prowizji
Tabele opłat i prowizji

Sprawdź
Dokumenty
DOKUMENTY

Regulaminy, Informacje finansowe, RODO
Informacje o zmianach w ofercie

Sprawdź

Rozwijamy się, żeby dostarczyć naszym Klientom produkty najwyższej jakości! Dziękujemy za Państwa zaufanie.


Institutional Investor 2021

Institutional Investor 2021
Zespół Analiz DMBH zajął 3 miejsce w rankingu Institutional Investor 2021 r w Grupie CE3, w której to Polska stanowi główny komponent.
W indywidualnych rankingach Piotr Dzięciołowski zajął 2 miejsce w sektorze Utilities, a Andrzej Powierża był tuż za podium w sektorze Financials.

Institutional Investor 2017

Institutional Investor 2017
Zespól Analiz zdobył 1 miejsce w rankingu Institutional Investor

GPW 2018

GPW 2018
Najwyższy udział lokalnego Członka Giełdy w obrotach sesyjnych na Rynku Głównym GPW.

GPW 2016

GPW 2016
Najwyższy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku głównym.

Usługi maklerskie (w tym usługa doradztwa inwestycyjnego) świadczone są przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. działający poprzez wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę będącą biurem maklerskim – Departament Maklerski Banku Handlowego (DMBH) z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, jako podmiot posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług maklerskich (w tym usługi doradztwa inwestycyjnego) DIF-DIFZL.403.1.2020 z dnia 3 grudnia 2021 roku. DMBH jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

DMBH zwraca uwagę, że Umowa o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego jest umową starannego działania DMBH w zakresie wydawania Rekomendacji inwestycyjnych i że przekazana Klientowi przez DMBH Rekomendacja Inwestycyjna nie gwarantuje osiągnięcia założonych przez niego celów inwestycyjnych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Wszystkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie Rekomendacji Inwestycyjnych, podejmowane są przez Klienta i powinny być podejmowane w oparciu o pełne rozważenie sytuacji rynkowej i ryzyka związanego z danym zachowaniem inwestycyjnym. Klient nie powinien inwestować w instrumenty finansowe, których natury nie rozumie.

Inwestycje w Instrumenty finansowe, w tym Akcje oraz Obligacje, są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży Instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom Klienta i w związku z tym nie uzyskania założonych przez Klienta zysków. Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien również pamiętać, że w szczególności w krótkim terminie mogą wystąpić ograniczenia płynności, szczególnie w zakresie akcji o niewielkiej kapitalizacji oraz obligacji korporacyjnych, które co do zasady charakteryzują się niższą płynnością niż akcje o wysokiej kapitalizacji oraz obligacje skarbowe.

Dotychczasowe wyniki spółek, portfeli inwestycyjnych, indeksów giełdowych, kursów walutowych, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Podejmując decyzje inwestycyjne w DMBH lub w innej instytucji, Klient powinien wziąć pod uwagę ryzyko związane z koncentracją aktywów. Koncentracja aktywów oznacza przykładowo, duży udział Instrumentów finansowych jednego emitenta, w inwestycjach Klienta. Koncentracja aktywów może generować większe ryzyko niż zdywersyfikowane podejście do Instrumentów finansowych i ich emitentów.

Produkty inwestycyjne nie są depozytem, lokatą bankową, zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank, ani żaden z podmiotów zależnych od lub powiązanych z Citigroup, z wyłączeniem produktów inwestycyjnych, których emitentem lub gwarantem jest Bank albo podmiot zależny lub powiązany z Citigroup.

Instrumenty finansowe będące przedmiotem usługi doradztwa inwestycyjnego nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r., poz.996). Ewentualne gwarancje Skarbu Państwa lub innych instytucji rządowych, jeśli mają zastosowanie potwierdzone są przez właściwe postanowienia w Prospekcie Emisyjnym albo innym dokumencie emisyjnym dotyczącym danych instrumentów finansowych.

DMBH nie jest podmiotem uprawnionym do interpretacji przepisów podatkowych ani do wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Dla prawidłowej oceny konsekwencji podatkowych należy zasięgnąć opinii podmiotów posiadających stosowne uprawnienia.

Niniejszy materiał marketingowy nie stanowi zachęty do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży produktów inwestycyjnych. Materiał nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu art. 36 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. Materiał nie stanowi „informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną” ani „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Materiał nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materiale marketingowym ponosi Klient.