Inwestowanie na globalnym rynku kapitałowym, daje inwestorom szeroki wybór instrumentów, ale jednocześnie wiąże się z koniecznością analizowania znacznej liczby danych oraz uwzględnienia czynników ryzyka, które nie występują na rynku krajowym.

Państwa decyzje inwestycyjne wspieramy profesjonalną wiedzą i doświadczeniem ekspertów. Dlatego już dziś zapraszamy do zapoznania się z 3 strategiami inwestycyjnymi Biura Maklerskiego Banku Handlowego.


STRATEGIA KONSERWATYWNA

STRATEGIA
UMIARKOWANA

STRATEGIA
WZROSTOWA

STRATEGIA KONSERWATYWNA

obligacyjna dla Klientów:

 • oczekujących przede wszystkim regularnych dochodów (odsetki)
 • akceptujących częściowe spadki wartości portfela
 • zainteresowanych płynnymi instrumentami, które można szybko sprzedać nie ponosząc znacznych strat w kapitale

Rekomendacje inwestycyjne dla polskich i zagranicznych obligacji skarbowych i korporacyjnych o umiarkowanym poziomie ryzyka kredytowego.

STRATEGIA UMIARKOWANA

obligacyjno-akcyjna dla Klientów:

 • oczekujących zarówno regularnych dochodów (odsetki, dywidendy), jak i wzrostu wartości kapitału
 • akceptujących umiarkowane lub znaczne spadki wartości portfela w krótkim lub średnim terminie
 • zainteresowanych płynnymi instrumentami, które można szybko sprzedać akceptując ryzyko znacznych strat w kapitale

Rekomendacje inwestycyjne dla akcji spółek zagranicznych o wysokiej kapitalizacji oraz polskich i zagranicznych obligacji skarbowych i korporacyjnych o umiarkowanym oraz podwyższonym poziomie ryzyka kredytowego.

STRATEGIA WZROSTOWA

akcyjno-obligacyjna dla Klientów:

 • oczekujących przede wszystkim wzrostu wartości kapitału
 • akceptujących znaczne spadki wartości portfela w krótkim lub średnim terminie
 • zainteresowanych instrumentami o niższej płynności, których sprzedaż na rynku przez pewien czas może być niemożliwa

Rekomendacje inwestycyjne dla akcji spółek zagranicznych oraz polskich i zagranicznych obligacji skarbowych o umiarkowanym oraz podwyższonym poziomie ryzyka kredytowego.

Co to oznacza?

 • Dotychczasowi klienci - zyskują możliwość dywersyfikacji inwestycji pomiędzy 2 klasy aktywów tj. akcje i obligacje, ponieważ teraz w doradztwie poza akcjami będą dostępne również obligacje ( PLN, USD, EUR).
 • Nowi klienci - którzy do tej pory nie korzystali z naszej usługi ze względu na konserwatywny profil ryzyka, będą mogli przy inwestowaniu wolnych środków skorzystać z rekomendacji naszych ekspertów. Profesjonalne wsparcie analityków i maklerów zwiększa komfort związany z inwestowaniem na rynkach zagranicznych oraz otwiera zupełnie nowe możliwości lokowania kapitału.

Zmiana strategii inwestycyjnej (lub zawarcie nowej umowy na doradztwo) wymaga formy pisemnej, dlatego zapraszamy do kontaktu z maklerem lub Telecentrum DMBH pod numerem +48 22 690 11 11.