WARTA Ochrona WARTA Ochrona

WARTA Ochrona

Bezpieczeństwo Twoich najbliższych ponad wszystko

Zalety

A ponadto zyskujesz:

Uruchom ubezpieczenie już teraz w jednym z naszych oddziałów! Znajdź oddział najbliżej swojego miejsca zamieszkania

W ramach umowy dodatkowej leczenie ubezpieczonego / dziecka za granicą

Wysokość sumy ubezpieczenia dodatkowego (górna granica odpowiedzialności z tytułu umowy dodatkowego ubezpieczenia) 2 000 000 EUR
Rodzaj świadczenia limity w ramach poszczególnych świadczeń
Druga opinia medyczna jedna opinia dla danego rodzaju poważnego stanu chorobowego
Opieka medyczna za granicą w granicach sumy ubezpieczenia dodatkowego
Organizacja i pokrycie kosztów podróży lub transportu medycznego w granicach sumy ubezpieczenia dodatkowego
Organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania w granicach sumy ubezpieczenia dodatkowego
Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą w granicach sumy ubezpieczenia dodatkowego
Dzienne świadczenie szpitalne 100 EUR za dzień pobytu w szpitalu, maksymalnie 6 000 EUR na każdy poważny stan chorobowy leczony za granicą w ramach umowy dodatkowego ubezpieczenia zawartej na rzecz danego ubezpieczonego
Zwrot kosztów medycznych opłaconych po powrocie z leczenia za granicą – zwrot kosztów zakupu leków wydawanych na receptę maksymalnie 50 000 EUR w ramach umowy dodatkowego ubezpieczenia zawartej na rzecz danego ubezpieczonego (bez względu na liczbę poważnych stanów chorobowych leczonych za granicą)
Organizacja i pokrycie kosztów repatriacji zwłok do miejsca pochówku w granicach sumy ubezpieczenia dodatkowego
Kontrola stanu zdrowia po leczeniu za granicą w granicach sumy ubezpieczenia dodatkowego

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz kontaktowy a oddzwonimy do Ciebie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, w tym marketing produktów i usług Banku oraz podobnych produktów i usług oferowanych przez partnerów Banku, a także przedstawienia oferty, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Banku i partnerów Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w zakładce "RODO”, klauzula nr 29.

Dokumenty

Informacje dodatkowe

 • Odstąpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

  Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, jak również prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w całym okresie jej obowiązywania

 • Pytania i reklamacje

  Skargi, zażalenia, w tym reklamacje mogą być składane przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia do Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie "WARTA" S.A.:

  • w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1013, 00-950 Warszawa 1;
  • w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje;
  • telefonicznie pod nr 502 308 308 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora);
  • w każdej jednostce TUnŻ "WARTA" S.A., na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu;

  u Agenta w formie:

  • pisemnej – złożonej osobiście w oddziale Banku w godzinach pracy oddziału, albo przesłanej na adres: Citi Handlowy, Departament Obsługi Reklamacji i Zapytań Klientów, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa,
  • ustnej – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w oddziale Banku,
  • w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Banku, przez Citibank® Online po zalogowaniu w zakładce "Kontakt z Bankiem".
 • Wypłata świadczeń

  W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, uprawniony składa wniosek o wypłatę świadczenia bezpośrednio do Ubezpieczyciela. W tym celu wypełnia formularz udostępniony przez pracownika Oddziału Banku bądź Ubezpieczyciela - w dowolnej placówce bądź na stronie www.warta.pl.

  Za dzień złożenia wniosku o wypłatę świadczenia uznaje się datę wpływu wniosku do Ubezpieczyciela. Szczegółowe zasady zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia oraz wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela wskazane są w OWU oraz na stronie www.warta.pl.

 • Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela

  W celu poznania ograniczeń i włączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela prosimy o zapoznanie się z OWU danego ubezpieczenia.

 • Ważne informacje

  WARTA Ochrona to indywidualne ubezpieczenie na życie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. (dalej: Warta TUnŻ S.A).

  Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia WARTA Ochrona udzielana jest przez Warta TUnŻ S.A Szczegółowe informacje o produkcie wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA Ochrona dostępnych na stronie www.citihandlowy.pl oraz w Oddziałach Banku. Zakres ochrony może być rozszerzony o ubezpieczenia dodatkowe określone w OWU. Suma ubezpieczenia oraz składka z tytułu ubezpieczeń dodatkowych są określane indywidualnie.

  Ubezpieczyciel może odmówić spełnienia świadczenia w przypadkach opisanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie WARTA Ochrona, np.: w przypadku popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu 2 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia.

  Umowa ubezpieczenia WARTA Ochrona zawierana jest przez Klienta z ubezpieczycielem, za pośrednictwem Banku.

  Bank działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

  • MetLife Europe Insurance Designated Activity Company,
  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.,
  • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.,
  • Europ Assistance SA - oddział w Irlandii,
  • Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna,
  • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.

  Bank jest wpisany pod numerem 11120807/A do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

  Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru za pośrednictwem strony internetowej: https://rpu.knf.gov.pl/.

  Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w "Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi" wydanej przez Związek Banków Polskich.

  Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.