Wakacje kredytowe 2024
ważne informacje

Gdzie znajdę przepisy o zawieszeniu spłaty rat („wakacje kredytowe”)?

Zasady zawieszenia spłaty rat w 2024r. regulują przepisy zawarte w art. 73 – 75 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Ustawa).

Regulacje uzupełniające znajdują się w:

 • ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej w zakresie określenia wskaźnika rata do dochodu (RdD) i definicji gospodarstwa domowego,
 • ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie określenia dochodu,
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w zakresie określenia przesłanki posiadania trojga dzieci na utrzymaniu.

Jakie są warunki dla uzyskania zawieszenia spłaty rat?

Zgodnie z Ustawą konsument może zawiesić spłatę kredytu hipotecznego (dot. kredytu mieszkaniowego/pożyczki hipotecznej):

 • tylko w stosunku do jednej umowy, zawartej przed 1 lipca 2022 roku, w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych i
 • jeżeli kwota udzielonego kredytu nie przekracza 1 200 000 zł,

a jednocześnie spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD (Rata do Dochodu) za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przekracza 30% albo
 • na dzień złożenia wniosku kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz. 2424), spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2b tej ustawy.

Jak wyliczyć wskaźnik średnią arytmetyczna wskaźnika Rata do dochodu?

W celu obliczenia współczynnika wyrażającego relację miesięcznych kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego do osiąganych miesięcznie dochodów (RdD) należy podzielić kwotę miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej (za każdy z trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku) przez dochód gospodarstwa domowego ( sumę dochodu wszystkich jego członków). Sposób obliczenia dochodu jest określony w ustawie dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wskaźnik RdD dla każdego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku należy obliczyć wg wzoru:

RdD1= Rata kredytu hipotecznego z 1 miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o wakacje kredytowe/Dochód netto gospodarstwa domowego z 1 miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

RdD2= Rata kredytu hipotecznego z 2 miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o wakacje kredytowe/Dochód netto gospodarstwa domowego z 2 miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

RdD3= Rata kredytu hipotecznego z 3 miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o wakacje kredytowe/Dochód netto gospodarstwa domowego z 3 miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

Tak wyliczona kwotę wskaźnika RdD dla każdego miesiąca należy zsumować, a następnie podzielić przez 3 i pomnożyć przez 100%.

Jakich okresów może dotyczyć zawieszenie spłaty kredytu?

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi:

 1. w okresie od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze 2 miesięcy;
 2. od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze 2 miesięcy.

Na jednym wniosku można wskazać wszystkie okresy zawieszenia lub możliwe jest składanie wniosków na każdy okres zawieszenia oddzielnie.

Jak uzyskać zawieszenie spłaty rat kredytu?

Należy złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego (dalej „Wniosek”). Wniosek powinien wpłynąć do Banku przed terminem płatności raty, którą kredytobiorca chce zawiesić, ale nie później niż w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym przypada termin płatności tej raty.

We Wniosku należy:

 • wskazać okresy zawieszenia,
 • złożyć niezbędne oświadczenia, których część składana jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jaki jest skutek zawieszenia spłaty rat kredytu?

W okresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego, Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową. Wpłat z tytułu ubezpieczeń należy dokonywać na dotychczasowy numer konta lub rachunek właściwy do spłat rat kredytu podany w notyfikacji dotyczącej przyjęcia wniosku o wakacje kredytowe (jeżeli kredytobiorca spłaca ratę poprzez zapewnienie środków na ROR). Bank nie będzie pobierać ich automatycznie.

Okres zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego nie jest traktowany jako okres kredytowania, co oznacza że wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty.

W sytuacji gdy kredyt jest zawieszony w części lub całości na warunkach innych niż wprowadzone przez ustawę, to termin tego zawieszenia ulegał będzie skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku złożonego na podstawie ustawy, a konsekwencją tego będzie automatyczne przejście na ustawowe wakacje kredytowe (art.. 75 ustawy).

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe:

Zawieszenie spłaty rat będzie realizowane na wniosek jednego z Kredytobiorców. We wniosku Kredytobiorca wskazuje ratę/raty kredytu, które chce zawiesić. Zawieszenie płatności raty jest możliwe pod warunkiem, że Klient złoży wniosek nie później niż ostatniego roboczego dnia miesiąca, w którym przypada termin płatności raty, którą Klient chce zawiesić. Jeśli pozytywna decyzja o zawieszeniu raty będzie wydana już po opłaceniu raty, to zostanie wykonany zwrot tej raty na rachunek Kredytobiorcy, z którego dokonano spłaty.

Wniosek o wakacje kredytowe można złożyć:

laptop

PRZEZ SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CITIBANK ONLINE POPRZEZ MOJE DOKUMENTY.
JAK TO ZROBIĆ:

 • Wypełnij wniosek w formacie PDF
 • Zapisz wypełniony wniosek
 • Zaloguj się do bankowości internetowej Citibank Online
 • Kliknij „Kontakt”
 • Kliknij „Moje dokumenty”
 • Wybierz „Prześlij dokument”-> „Załącz plik” -> „Rodzaj przesyłanego dokumentu” -> „Dokument dotyczący produktu hipotecznego”
 • W oknie załącz zapisany plik z Wnioskiem
 • Kliknij „Prześlij”
laptop

W FORMIE E-MAIL NA ADRES ODROCZ.RATE@BANKHANDLOWY.PL:

 • załączając uzupełniony wniosek udostępniony na stronie internetowej Banku w formie aktywnego pdf lub zdjęcia (jpg) z widocznym podpisem lub
 • wnioskując w treści e-maila o wakacje kredytowe wpisując:
  • nr umowy produktu hipotecznego, dla którego wykonanie umowy ma być zawieszone
  • wskaż wnioskowany okres zawieszenia spłat (maksymalnie 4 raty), poprzez wybór konkretnego miesiąca we wskazanych okresach: 2 raty w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 ; 2 raty w okresie od 1 września do 31 grudnia 2024 (wskaż miesiące),
  • oświadczenia o poniższej treści:
   1. Oświadczam, że wskazana przeze mnie umowa została zawarta w celu zaspokojenia moich własnych potrzeb mieszkaniowych. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
   2. Oświadczam, że nie ubiegam się o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w innym banku oraz, że takie zawieszenie nie zostało mi przyznane przez inny bank.
   3. Oświadczam, że średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD (Rata do Dochodu) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2452) za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia Wniosku, przekracza 30 % albo posiadam co najmniej troje dzieci, ok których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
   4. Przyjmuję do wiadomości, że bank zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych oświadczeń.
   5. Bank zastrzega sobie możliwość cofnięcia zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w przypadku stwierdzenia niezgodności oświadczenia ze stanem faktycznym, a kredytobiorca będzie zobowiązany do spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem Umowy.
   6. Bank przyjmuje, że niniejszy Wniosek, złożony i podpisany przez jednego kredytobiorcę, został złożony za zgodą i wiedzą pozostałych kredytobiorców.
   7. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
laptop

LISTOWNIE NA ADRES: BANK CITI HANDLOWY FABRYCZNA 17 90-344 ŁÓDŹ Z DOPISKIEM ‘WAKACJE KREDYTOWE’,

laptop

W ODDZIALE BANKU CITI HANDLOWY.

Bank nie będzie pobierać opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia warunków umowy.

Kredytobiorca nie później niż 21 dnia kalendarzowego od dnia złożenia wniosku zostanie poinformowany na trwałym nośniku o przyjęciu wniosku o wakacje kredytowe, która to informacja będzie zawierała potwierdzenie:

 • na jaki okres została zawieszona spłata kredytu hipotecznego,
 • wysokości składek i opłat z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, które są powiązane z umowami kredytu hipotecznego objętych wakacjami kredytowymi,
 • sposób rozliczenia z tytułu wcześniej udzielonego zawieszenia spłaty umowy, które uległo skróceniu zgodnie z treścią Ustawy.

Ważne:

Jeśli pomimo złożenia wniosku o wakacje kredytowe, rata Twojego kredytu/pożyczki została pobrana, Bank akceptując wniosek o wakacje kredytowe, dokona zwrotu nienależnie pobranej płatności.
Jednocześnie Bank zapewnia, że nie nalicza oraz nie pobiera odsetek w trakcie trwania wakacji kredytowych.

Informujemy, że ze względów technicznych harmonogramy spłaty dla Kredytów objętych wakacjami kredytowymi prezentowane w bankowości elektronicznej Banku Citibank Online są błędne. Jednocześnie informujemy, że nie będą one prawidłowe aż do zakończenia odroczenia ostatniej raty wskazanej we wniosku. Prawidłowe harmonogramy uwzględniające okresy zawieszenia spłat kredytu zostaną wysłane wszystkim Klientom korzystającym z wakacji kredytowych w wersji papierowej.

Informujemy, iż zawieszenie spłaty kredytu mieszkaniowego w związku z wakacjami kredytowymi podlega raportowaniu do Biura Informacji Kredytowej. Ta informacja nie jest traktowana jako zaległość w spłacie kredytu i nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej w Banku Handlowym w Warszawie SA.

Dokumenty do pobrania