O Banku

Aktualności

Aktualności

19 maja 2014

Zmiany w Regulaminie i Tabeli Opłat i Prowizji Kart Kredytowych Citibank

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 15 sierpnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin Kart Kredytowych Citibank („Regulamin”) oraz Tabela Opłat i Prowizji („Tabela”) stanowiąca załącznik do Regulaminu. Zmiana Regulaminu wynika z upoważnienia zapisanego w §25 ust. 1 Regulaminu, zmiana „Tabeli” wynika z upoważnienia zapisanego w §11 ust. 5 Regulaminu.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

  • Zniesienie opłaty za każdy nośnik zbliżeniowy

Z myślą o wygodzie w dokonywaniu codziennych płatności od dnia 15 sierpnia 2014 roku znosimy opłatę za każdy Nośnik zbliżeniowy umożliwiający dokonywanie transakcji zbliżeniowych. Przypominamy, że funkcja pozwala na dokonywanie płatności do 50 zł poprzez zbliżenie karty do czytnika bez konieczności podawania kodu PIN lub składania podpisu. Dzięki nowoczesnej technologii szyfrowania transakcje zbliżeniowe zachowują wszystkie standardy bezpieczeństwa.

  • Zmienne oprocentowanie Planów Spłat Ratalnych Komfort

Dla Planów Spłat Ratalnych Komfort otwartych od dnia 15 sierpnia 2014 roku oprocentowanie będzie ustalane według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie będzie stanowiło równowartość czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, ustanawianej przez Radę Polityki Pieniężnej a publikowanej przez Narodowy Bank Polski. W przypadku Planów Komfort otwartych do 14 sierpnia 2014 stopa oprocentowania dla kwoty kredytu objętej Planem pozostanie bez zmian przez cały okres korzystania z Planu.

Pozostałe zmiany dotyczą: §2 ust. 4-9 (wprowadzenie zapisów dotyczących pełnomocnika); §4 ust. 5 lit. f - wydłużenie terminu po którym Bank może dokonać wymiany karty w przypadku niedokonania przez Klienta Transakcji (z 3 do 6 miesięcy); §5 ust. 7 (możliwość rezygnacji z Karty dodatkowej lub Nośnika zbliżeniowego); §8 ust. 1 i 2 (nadpłaty na karcie); §11 (zmienne oprocentowanie na Planach Komfort); §12 ust. 12-13 (tryb odwołania się od nieuznanych reklamacji); §13 ust. 13 (ograniczenie odpowiedzialności Banku w odniesieniu do transakcji nieautoryzowanych i zbliżeniowych); §19 (Plan spłat Ratalnych „Komfort”); §20 ust. 2 (wydłużenie okresu wypowiedzenia przez Bank do 2 miesięcy); zwiększenie limitu pojedynczego przelewu bezgotówkowego dokonywanego w Automatycznym Bankierze/przez Citibank Online oraz dziennego limitu przelewów bezgotówkowych z 3000 zł do 5000 zł dla kart Citibank Silver, Citibank-BP Silver, Citibank-LOT Silver, Citibank-BP PAYBACK Silver, Citibank-Elle, Miejska, Citibank Student oraz z 5000 zł na 10 000 zł dla pozostałych typów kart.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Kart Kredytowych wraz z załącznikami. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo odmowy przyjęcia nowych warunków poprzez zgłoszenie sprzeciwu lub wypowiedzenie Umowy o Kartę Kredytową Citibank w trybie i terminach określonych w Regulaminie ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. Jeżeli przed datą wejścia w życie zmian nie zgłoszą Państwo sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że wyrazili Państwo na nie zgodę. W przypadku gdy Państwo zgłoszą sprzeciw, ale nie dokonają wypowiedzenia umowy ramowej, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do oddziału lub prosimy o kontakt z CitiPhone: 801 32 2484 lub 22 692 2484 (Koszt połączenia z infolinią według stawek i zasad ich naliczania ustalonych przez operatora).

powrót